Urlopy pracownicze przewidziane prawem pracy

Urlopy pracownicze przewidziane prawem pracyZgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, pracownik jest zobligowany to wykonywania przypisanego mu zakresu obowiązków, za co pracodawca zapewnia mu adekwatne wynagrodzenie. Pracownik przydzielone mu czynności powinien wykonać w określonym czasie, ale i w warunkach zgodnych z wymogami bezpieczeństwa – za zapewnienie których odpowiedzialny jest pracodawca. Jednocześnie pracownikowi przysługuje prawo do korzystania z urlopu.

Każdy pracownik ma możliwość skorzystania z corocznego i nieprzerwanego płatnego urlopu, zdefiniowanego jako prawo do odpoczynku od czynności związanych z wykonywaną pracą. Przepis ten figuruje zarówno w Kodeksie Pracy, jak i w Kodeksie Cywilnym, a także w Konstytucji RP. Zgodnie z przepisami znajdującymi się w wymienionych aktach prawnych, osobie zatrudnionej na podstawie stosunku pracy przysługuje prawo do dni wolnych od pracy i corocznych urlopów. Urlop udzielany jest tylko w te dni, które dla pracownika są dniami pracy – zatem nie może on przypadać na dni wolne.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, pracodawca udziela urlopu pracownikowi na jego pisemny wniosek. Tylko akceptacja wniosku urlopowego przez pracodawcę uprawnia pracownika do nieobecności w miejscu pracy i niewykonywania obowiązków służbowych w wykazanym we wniosku okresie (równym jednemu dniu lub kilku). Jeśli w przypadku braku akceptacji przełożonego pracownik nie stawi się w miejscu pracy, wówczas jest to równoznaczne z naruszeniem przepisów prawa pracy.

czytaj dalej

reklama

Zasady przyznawania urlopów wypoczynkowych

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do odpłatnych urlopów wypoczynkowych. W okresie korzystania z urlopu, kiedy pracownik nie wypełnia obowiązków wynikających z pracy, nadal pobiera wynagrodzenie równe temu, które otrzymuje za  wykonywaną pracę. Zgodnie z prawem pracy, pracownik nie może zrzec się przysługującego mu urlopu ani wynagrodzenia za niego.

Wymiar urlopu wypoczynkowego ustala się na postawie stażu pracy, do którego zalicza się nie tylko okres pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę (uwzględniając wszystkie dotychczasowe miejsca zatrudnienia na tych właśnie warunkach), ale też okres pobierania nauki oraz inne okresy określone przepisami. Do stażu pracy warunkującego wymiar urlopu nie wlicza się więc okresu pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenie i umowy cywilnoprawnej, a także prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto, jeśli pracownik w trakcie pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę skorzystał z prawa do urlopu bezpłatnego, wówczas staż pracy ulega skróceniu o ilość dni przypadających na okres trwania tego urlopu. W przypadku stażu pracy krótszego niż 10 lat, pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni roboczych. Natomiast staż pracy równy 10 lat lub więcej uprawnia do korzystania z urlopu w wymiarze 26 dni roboczych.

Odpłatny urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, bez względu na obowiązujący go wymiar czasu pracy. W przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu, urlop ustalany jest proporcjonalne do ilości godzin, które pracownik jest zobowiązany przepracować. Również w tym przypadku podstawą dla naliczenia urlopu jest dotychczasowy staż pracy.

Jeśli pracownik w ciągu roku kalendarzowego nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, pracodawca ma obowiązek zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy udzielić mu go najpóźniej do końca 31 marca roku następnego.

Prawo do urlopu na żądanie

Pracownik ma prawo cztery razy w ciągu roku kalendarzowego podjąć tzw. urlop na żądanie, który jest częścią przysługującego urlopu wypoczynkowego. Pracownik może zgłosić potrzebę takiego urlopu jednorazowo lub partiami, a pracodawca jest zobowiązany wyrazić zgodę na nieobecność pracownika na stanowisku pracy w okresie wskazanym we wniosku. We wniosku nie musi być przedstawiony powód nieobecności w miejscu pracy. W przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego podejmowanego w trybie przewidzianym przepisami, niewykorzystany urlop na żądanie nie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy.

Prawo do urlopu bezpłatnego

Kodeks Pracy przewiduje również możliwość korzystania z urlopu bezpłatnego, udzielanego przez pracodawcę pracownikowi na jego pisemny wniosek. Urlop bezpłatny może być udzielony na dowolną ilość dni. Jednak pracodawca ma prawo do odwołania pracownika z tego urlopu, w przypadku gdy trwa on dłużej niż trzy miesiące, a wystąpiły ważne ku temu powody. Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu stażu pracy warunkującego uprawnienia pracownicze.

Autor: Ksiegarnia.LexisNexis.pl
Artykuł powstał przy współpracy z firmą www.ksiegarnia.lexisnexis.pl

Komentarze