Zasady naliczania wynagrodzeń - wynagrodzenie pracownika od przyjęcia do zwolnienia

Organizator:

Panorama Szkoleń
ul. Paulińska 18/1
50-247 Wrocław

Szczegy:

Data: do negocjacji

Cena: 249 + VAT

Miejsce szkolenia:

BUSINESS CENTER WENDEREDU
ul.św.Józefa 1/3

Wrocław

Program szkolenia:

1. Ogólne warunki ustalania wynagrodzeń Istota wynagrodzenia, rodzaje umów o pracę oraz ochrona prawna umów o pracę, Regulamin wynagradzania, regulamin premii, zarządzenia – obowiązek utworzenia, tryb wprowadzania zmian, Zapisy regulaminowe wpływające na ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków chorobowych. 2. Wynagrodzenie pracownika Wynagrodzenia ze stosunku pracy: zasadnicze i dodatkowe (premie nagrody dodatki), Inne składniki ( odprawy, odszkodowania, zakaz konkurencji), Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (wynagrodzenie urlopowe, świadczenie urlopowe, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie postojowe), Wynagrodzenie za czas choroby – pojęcie niezdolności do pracy oraz jej dokumentowanie, Ogólne pojęcie zasiłków: chorobowy, opiekuńczy, macierzyński, chorobowy wypadkowy, świadczenie rehabilitacyjne wraz z dokumentacją, Świadczenia pozapłacowe: ryczałty i ekwiwalenty, samochód służbowy, świadczenia medyczne, posiłki profilaktyczne, dokształcanie pracownika. 3. Zasady naliczania wynagrodzeń wraz z dokumentacją Zasady naliczania wynagrodzeń – pojęcie płacy minimalnej, zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac, Zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP, EEP, Górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, Zasady ustalania podatku dochodowego, progi podatkowe, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna, Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne – zajęcia komornicze oraz kwota wolna od potrąceń. 4. Zasady rozliczania z budżetem państwa Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP, EEP, Rozliczenia z ZUS, deklaracje i załączniki, terminy przesyłania i wpłat, Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, deklaracje, terminy, Rozliczenia z PFRON – zasady ustalania należnej wpłaty. 5. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika w związku z zakończeniem stosunku pracy Rozliczenie pracownika z US, wystawienie PIT11, PIT40, RMUA roczne.

Zapisz si na szkolenie:

 1. Rezygnacj ze szkolenia naley zgosi pisemnie lub drog elektroniczn na adres biuro@panoramaszkolen.pl.
 2. Zoenie pisemnej/mailowej rezygnacji z udziau w szkoleniu nie pniej ni 4 dni przed terminem szkolenia nie pociga za sob adnych obcie finansowych.
 3. W przypadku zoenia rezygnacji pniej ni 4 dni przed terminem szkolenia spowoduje obcienie penymi kosztami szkolenia.
 4. Brak pisemnej rezygnacji i nieobecno na szkoleniu skutkuje ?obcieniem penymi kosztami udziau.
Nazwa firmy:   
miejscowo:   
kod:   
ul.:   
   NIP:   
tel. kontaktowy:   
osoba kont.:   
adres e-mail:   
Uczestnicy: