SENTE Finanse i Księgowość

Podstawowe informacje

Dystrybutor: SENTE
System operacyjny: Windows
Obejrzano: 1295

Opis programu

zdjęcieProgram SENTE Finanse i Księgowość wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie księgowości i finansów. Jest przeznaczony dla średniej wielkości przedsiębiorstw zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości).

Obsługuje między innymi:

point księgi rachunkowe, w tym księgowości wielowalutowej
point ewidencję VAT oraz rozliczenie z urzędem skarbowym
point rozrachunki, w tym także rozrachunki wielowalutowe z kontrahentami zagranicznymi
point środki trwałe ? ewidencja i amortyzacja

Program jest w pełni zgodny z wymogami formalnymi określonymi przepisami o rachunkowości również po zmianach związanych z akcesją do Unii Europejskiej i zmianach ustawy o VAT.

Istotne cechy programu:

point Definiowalne struktury księgowe


Umożliwiają dopasowanie programu do specyfiki każdej firmy poprzez elastyczny i konfigurowalny plan kont, zestaw rejestrów i zdefiniowanie używanych typów dokumentów i lat bilansowych.

point Ewidencja VAT i deklaracja VAT-7

Program z rejestrowanych dokumentów VAT automatycznie tworzy rejestry i umożliwia wydrukowanie gotowej deklaracji VAT-7.

point Rozrachunki ? należności i zobowiązania

Aplikacja zapewnia pomoc w efektywnym zarządzaniu środkami pieniężnymi, terminowym regulowaniu zobowiązań oraz terminowym ściąganiem należności od odbiorców.

point Wezwania do zapłaty, kompensaty, rozliczenia, potwierdzenia sald, noty odsetkowe

Nasz produkt umożliwia generowanie stopniowanych wezwań do zapłaty i przechowywanie historii ich wysyłania.

point Samodzielnie definiowane sprawozdania finansowe

System umożliwia definiowanie i generowanie raportów ? sprawozdań np.: F01, bilansu, rachunku wyników, wskaźników itp.

point Dekretowanie i księgowanie dokumentów z powiązanych programów pakietu

Program umożliwia automatyczne dekretowanie i księgowanie dokumentów: sprzedaży, magazynowych, zakupów, raportów kasowych, a także wyciągów bankowych.

point Wielowalutowość

Program umożliwia rejestrowanie na odpowiednio zdefiniowanych kontach w dwóch walutach, np.: rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi, tworzenie nowych rozrachunków i automatyczne wyliczanie dekretowania różnic kursowych.

point Automatyczna dekretacja

Definiowalne reguły dekretacji dokumentów VAT, przyspieszają ich wprowadzanie do systemu.

point Dwustopniowe księgowanie

Program umożliwia księgowanie próbne, które powoduje zapisy w księgach możliwe do wycofania i poprawienia oraz końcowe, już nieodwracalne i konieczne do zamknięcia miesiąca.

point Analiza danych

Możliwość definiowania elastycznych zapytań SQL. Analizy mogą dotyczyć poprawności księgowań dokumentów, czy określaniu pewnej informacji zarządczej na podstawie dokumentów księgowych lub innych istniejących w systemie.

point Ewidencja środków trwałych

Program umożliwia prowadzenie kartoteki środków trwałych, która zawiera oprócz danych podstawowych niezbędnych do prawidłowego naliczania amortyzacji, również dane dodatkowe, takie jak: okres aktualnego ubezpieczenia, elementy składowe środka trwałego i inne.

point Obsługa stanowisk kasowych

Możliwość prowadzenia ewidencji dokumentów kasowych pochodzących z wielu stanowisk kasowych, w tym także stanowisk walutowych.

point Rachunki bankowe i generowanie przelewów

Program umożliwia rejestrowanie operacji bankowych na podstawie wyciągów bankowych, prowadzenie rozdzielnie wielu rachunków bankowych, a także wystawianie przelewów na całość lub część zobowiązania i ich drukowanie bądź przekazanie do systemu bankowości elektronicznej.

Szczegółowe informacje o cenie produktu, licencji oraz warunkach zakupu znajdziecie Państwo na stronie producenta. Tam należy szukać szczegółowych informacji na temat licencji.