Ponad 73,5 mln EUR z Funduszu Dostosowania do Globalizacji na wsparcie 15 700 pracowników w UE w 2012 r.

Według sprawozdania przyjętego dziś przez Komisję Europejską w 2012 r. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) pomógł w znalezieniu nowej pracy łącznie 15 700 pracownikom zwolnionym w wyniku kryzysu gospodarczego i skutków globalizacji. Z funduszu przeznaczono ponad 73,5 mln EUR na wsparcie pracowników w 11 państwach członkowskich (Austria, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Niderlandy, Rumunia, Hiszpania i Szwecja). Ze środków krajowych na te cele przeznaczono dodatkowo 51,7 mln EUR. 

László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział: „Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji dowiódł swojej wartości jako skuteczne narzędzie wsparcia osób, które straciły pracę, a zwłaszcza pracowników niskowykwalifikowanych i należących do grup mniej uprzywilejowanych. Cieszę się, że Rada i Parlament Europejski zgodziły się na kontynuowanie działalności funduszu w okresie 2014-20 i że fundusz znów posłuży pomocą pracownikom zwalnianym w wyniku kryzysu gospodarczego.

czytaj dalej

reklama

Ponadto, po raz pierwszy wsparciem z funduszu objęci zostaną pracownicy zatrudnieni na czas określony i osoby samozatrudnione, a także – w regionach o wysokim wskaźniku bezrobocia wśród osób młodych – młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się”.

Fundusz pozwala finansować konkretne środki mające pomóc zwalnianym pracownikom w zwiększaniu swoich szans na rynku pracy i znajdowaniu nowych możliwości zatrudnienia. Zaletą EFG jest możliwość wykorzystania go do finansowania środków dostosowanych do specyficznej sytuacji danej grupy pracowników. Środki te obejmują następujące działania: 
  • intensywną, zindywidualizowaną pomoc w poszukiwaniu pracy;
  • różnego rodzaju szkolenia zawodowe, środki służące podnoszeniu kwalifikacji i przekwalifikowaniu;
  • zachęty i dodatki o charakterze czasowym, na okres trwania aktywnych środków;
  • pomoc przy tworzeniu przedsiębiorstw;
  • opiekę mentorską;
  • publiczne programy zatrudnienia.
Sprawozdanie wykazuje, że połowa pracowników (14 333 spośród 28 662), którzy wzięli udział w 41 zrealizowanych w poprzednich latach inicjatywach EFG, na koniec okresu wsparcia znalazła nową pracę lub otworzyła własną działalność, a dodatkowe 1 069 osób kształciło się lub szkoliło, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie zatrudnienia. 
Wyniki w zakresie powrotu do aktywności zawodowej dają powody do optymizmu, zważywszy na obecną trudną sytuację na rynku pracy oraz mając na uwadze fakt, że EFG udziela wsparcia pracownikom w szczególnie trudnych sytuacjach masowych zwolnień, które dotykają konkretne terytorium, i pamiętając, że objęci wsparciem pracownicy to zazwyczaj pracownicy z największymi trudnościami na rynku pracy, tacy jak pracownicy niskowykwalifikowani i należący do grup mniej uprzywilejowanych. 

EFG w latach 2014-2020

Opierając się na tych doświadczeniach, Komisja zaproponowała, by fundusz kontynuował swoją działalność w okresie 2014-2020. Dnia 11 października 2013 r. Rada i Parlament Europejski przyjęły tekst nowego rozporządzenia w sprawie EFG. Państwa członkowskie mogą ubiegać się o współfinansowanie z EFG na nowych zasadach począwszy od stycznia 2014 r. 

Zakres EFG został rozszerzony i obejmuje obecnie:
  • pracowników zwolnionych w wyniku utrzymującego się światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub nowego, podobnego kryzysu, tj. kryterium, które stosowano już od maja 2009 r. do końca 2011 r.; 
  • pracowników zatrudnionych na czas określony i osoby samozatrudnione; 
  • młodzież niekształcącą się, niepracującą ani nieszkolącą się w regionach o wysokim wskaźniku bezrobocia wśród osób młodych.

Kontekst

EFG rozpoczął działalność w 2007 r. Do sierpnia 2013 r. złożono 110 wniosków o udzielenie wsparcia – 20 państw członkowskich wystąpiło o około 471,2 mln EUR na pomoc dla 100 022 zwolnionych pracowników. Od czasu zmiany rozporządzenia w sprawie EFG w 2009 r. coraz więcej państw członkowskich ubiega się o wsparcie w coraz większej liczbie sektorów. Dodatkowe informacje przedstawiono w MEMO/13/988 i załącznikach do sprawozdania rocznego. 

W 41 przypadkach, w których dostępne są już końcowe wyniki i które zostały w całości przeanalizowane przez Komisję (stan na sierpień 2013 r.), państwa członkowskie poinformowały, że sytuacja osobista, szanse na zatrudnienie i poczucie własnej wartości pracowników objętych wsparciem uległy wyraźnej poprawie dzięki pomocy z EFG i oferowanym usługom, nawet jeśli nie wszyscy z nich znaleźli natychmiast nową pracę.
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji umożliwił państwom członkowskim intensywniejsze działania na obszarach dotkniętych zwolnieniami pod względem liczby osób, którym udzielono wsparcia, zakresu, czasu trwania i jakości pomocy, niż byłoby to możliwe bez finansowania ze środków funduszu. Dzięki środkom unijnym państwa członkowskie mogły bardziej elastycznie reagować i włączać do pakietów proponowanych środków wysoko zindywidualizowane, czasem innowacyjne działania, a tym samym poświęcać więcej uwagi specyficznym grupom populacji, takim jak pracownicy niskowykwalifikowani i należący do grup mniej uprzywilejowanych (osoby w wieku powyżej 50 lat, wywodzący się ze środowisk imigranckich, osoby niepełnosprawne i posiadające jedynie podstawowe wykształcenie i umiejętności itd.).

Szczególnie skuteczne okazały się targi pracy z udziałem zwolnionych pracowników, tak jak i kontakty agencji wdrażających z lokalnymi przedsiębiorstwami w celu wspólnej identyfikacji jeszcze nieogłoszonych wolnych stanowisk. Korzystający ze wsparcia pracownicy mogli wtedy przejść szkolenia pozwalające dostosować ich umiejętności do wymogów wolnych stanowisk.

Komentarze

Najpopularniejsze