PROFESJONALNY KURS ROZLICZANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH 16.12.2010r. ŁÓDŹ

Kategoria:

Szanowni Państwo,
w imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER miło mi poinformować Państwa, że PROFESJONALNY KURS ROZLICZANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH odbędzie się w następującym terminie

16.12.2010r. ŁÓDŹ

PROFESJONALNY KURS ROZLICZANIA P


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 480 zł

Miejsce wydarzenia:

ŁÓDŹ

ŁÓDŹ


Cel szkolenia

*omówienie procesu sprawozdawczości i dokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów kwalifikowalny i niekwalifikowanych oraz procesu realizacji wskaźników w odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie i umowie dotacyjnej;
*zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozliczenia i zamknięcia projektu współfinansowanego ze środków unijnych;

Program szkolenia

ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:
1. Omówienie dokumentów niezbędnych przy realizacji projektu.
2. Regulacje prawne dotyczące kwalifikowalności wydatków.
3. Podstawowe pojęcia dotyczące projektów współfinansowanych z UE.
4. Czasowość kwalifikowalności wydatków.
5. Zasady tworzenia budżetu projektu.
6. Koszty bezpośrednie.
7. Koszty pośrednie.
8. Kwalifikowalność wydatków.
9. Zasady dokonywania zmian w budżecie projektu.
10. Regulacje prawne dotyczące i księgowości.
11. Obieg i kontrola dokumentów.
12. Księgowość projektu.
13. Ujęcie wyodrębnienia wydatków, kosztów, przychodów, dochodów i rozrachunków projektu.
14. Dowody księgowe jako podstawa prowadzania księgowości projektu.
15. Archiwizowanie dokumentów i dowodów księgowych projektu.
16. Zasady rozliczeń projektów.
17. Wniosek o płatność.
18. Korekty finansowe.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:
1. Prawidłowo wypełniony Wniosek o Płatność.
2. Terminy złożenia Wniosku o Płatność:
*pośrednią
*końcową
3. Dokumenty, które Beneficjent musi złożyć do Wniosku:
*Kopie dokumentów księgowych
*Kopie wyciągów bankowych
*Kopie dokumentów potwierdzających nabycie środków trwałych
4. Płatność.
5. Generator Wniosków o Płatność.
6. Wynagrodzenia w projektach: miękkich i inwestycyjnych.
7. Rozliczanie leasingu.
8. Opis dokumentów księgowych.
9. Obowiązki Beneficjenta podczas realizacji projektów oraz przy jego rozliczaniu.
10. Nieprawidłowości przy realizacji projektu lub przy jego rozliczaniu.
11. Termin archiwizowania dokumentów projektowych.
12. Zmiany w projekcie:
*nie wymagające aneksowania umowy o dofinansowanie
*wymagające aneksowania umowy o dofinansowanie
13. Kontrola i monitoring.
14. Ewaluacja.
15. Audyt.
16. Realizacja projektu:
*prawo zamówień publicznych
*pytanie ofertowe
17. Księgowość projektu.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

KOSZT UCZESTNICTWA:
480zł brutto- cena zawiera uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne, dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia oraz serwisy kawowe i obiadowe.

ZGŁOSZENIA:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej:
KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ
http://www.semper.vizz.pl/KARTA%20ZG%C5%81OSZENIA.pdf

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić proces rezerwacji miejsc.
Ze względu na duże zainteresowanie decyduje kolejność zgłoszeń.

INFORMACJE DODATKOWE:
-szkolenie trwa 1 dzień (8h)
-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 12 osób.

KONTAKT:
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu.

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
www.szkolenia-semper.pl
info@szkolenia-semper.pl
61/ 8102 194