Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Zarzdzanie zasobami ludzkimi


Organizator:

Logo StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

Brzozowa 28c/8
44-100 Gliwice
tel. 602796228

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Program szkolenia

Program:
1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych – zastosowanie określonej diagnozy w specyficznych sytuacjach organizacyjnych.

- Prezentacja: Przedstawienie rozwoju historycznego filozofii i metodologii prowadzenia identyfikacji potrzeb szkoleniowych.

- Projektowanie celów diagnozy potrzeb szkoleniowych.

- Przedstawienie poziomów efektywności i potrzeb.

- Opis trybów uczenia się na poszczególnych poziomach efektywności.

- Typologia potrzeb szkoleniowych.


2. Uzyskiwanie informacji i danych, które mogą być wykorzystane do diagnozy.

- Skąd czerpać dane?

- Jakie osoby, grupy interesariuszy zaangażować w projekt.

- Ćwiczenie w grupach: Uczestnicy dostają w grupach oddzielne studia przypadków. Ich zadaniem jest określenie dla poszczególnej sytuacji typów danych jakie będą wykorzystywać w projekcie oraz będą mieli za zadanie określenie z jakich źródeł, będą te dane czerpać. Określą także od kogo, od jakich grup pracowników i interesariuszy będą zbierane dane do diagnozy w projekcie. Przedstawienie prac, dyskusja: Każda grupa przedstawia wyniki swojej pracy na forum. Omawiane są poszczególne sytuacje.

- Trener podsumowuje ćwiczenie pod względem wyboru określonych danych do diagnozy oraz wyboru grup i osób do udziału w diagnozie.


3. Proces diagnozy potrzeb szkoleniowych.
- Analiza studiów przypadków, Ćwiczenia w grupach: Uczestnicy dostają w grupach oddzielne studia przypadków. Ich zadaniem jest analiza procesu diagnozy potrzeb szkoleniowych w konkretnym przykładzie. Grupa ma za zadanie wyodrębnić i nazwać poszczególne etapy procesu diagnozy. Przedstawienie prac, dyskusja: Każda grupa przedstawia wyniki swojej pracy na forum. Omawiane są poszczególne sytuacje. Trener podsumowuje ćwiczenie pod względem wyodrębnianych etapów diagnozy. Wspólnie z uczestnikami opracowywany jest ogólny schemat procesu i etapów diagnozy potrzeb szkoleniowych.


4. Przedstawienie podstawowych pojęć i terminologii występujących w projektach badania potrzeb szkoleniowych.
- Krótka prezentacja dotycząca podstawowych pojęć takich, jak: narzędzia a metody badawcze, podejście ilościowe a podejście jakościowe w procesie badawczym, dane pierwotne a dane wtórne.


5. Kiedy i w jakich sytuacji zastosować określone metody badawcze?
W pierwszej kolejności uczestnicy w grupach na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia zastanawiają się nad cechami, zakresem zastosowania w projektach badania potrzeb szkoleniowych podstawowych metod badawczych: metody testów wiedzy, ankietowej, wywiadu, obserwacji. Następnie uczestnicy przedstawiają swoje wnioski, następuje podsumowanie i omówienie każdej metody. Wybór najbardziej optymalnych metod w stosunku do specyfiki grupy, specyfiki organizacji.


6. Tworzenie testów, kwestionariuszy, ankiet, wywiadów, warsztatów – elementy metodologii i statystyki badań. Prezentacja: Przedstawienie uczestnikom zasad projektowania narzędzi badawczych. Zostaną uczestnikom przedstawione zasady konstrukcji:
- wstępu do ankiet
- metryczki
- stwierdzeń i pytań w ankietach i
wywiadach
- skal odpowiedzi
- pytań otwartych, zamkniętych,
półotwartych.
Zostaną uczestnikom przedstawione zasady konstrukcji i prowadzenia:
- różnego rodzaju wywiadów (bezpośrednich, internetowych, telefonicznych)
- różnego rodzaju warsztatów grupowych.


7. Konstrukcja metryczki i wstępu do ankiety, kwestionariusza.
Ćwiczenie: W trakcie prac w mniejszych grupach uczestnicy na podstawie zadań opracowują wstęp do ankiety, instrukcję oraz metryczkę. Przedstawienie prac, dyskusja: Każda grupa przedstawia wyniki swojej pracy na forum. Omawiane są poszczególne sytuacje. Trener podsumowuje ćwiczenie pod względem wstępów do ankiet , instrukcji oraz ustalonych metryczek.


8. Konstrukcja pytań i stwierdzeń wchodzących w skład ankiet i kwestionariuszy. Wybór optymalnych skal odpowiedzi. Ćwiczenie: W trakcie prac w mniejszych grupach uczestnicy na podstawie przygotowanych zadań opracowują zestaw pytań i stwierdzeń ankiety oraz wybierają optymalne skale odpowiedzi. Przedstawienie prac, dyskusja: Każda grupa przedstawia wyniki swojej pracy na forum. Omawiane są poszczególne sytuacje. Trener podsumowuje ćwiczenie pod względem rzetelności i trafności skonstruowanych pytań oraz wyborów optymalnych skal odpowiedzi.


9. Zasady przeprowadzania efektywnych wywiadów ustrukturyzowanych w procesie diagnozy potrzeb szkoleniowych.

Ćwiczenie w grupach: W pierwszej kolejności w poszczególnych grupach konstruowany jest projekt wywiadu ustrukturyzowanego. Odgrywanie scenek, odgrywanie ról: W dalszej części reprezentanci poszczególnych grup pomiędzy sobą prowadzą wywiady według wcześniej ustalonego planu. Uczestnicy przyglądają się dwom przeprowadzonym na forum w formie scenki. Podsumowanie zadania: Trener z uczestnikami podsumowuje przeprowadzone wywiady oraz skonstruowane w ich ramach pytania. Uwzględnienie słabych i mocnych stron przeprowadzanych wywiadów. Konstruowana jest przez trenera wspólnie z uczestnikami lista zasad prowadzenia wywiadów.


10. Jak prowadzić warsztaty związane z diagnozą potrzeb szkoleniowych. Studium przypadku: Przedstawienie uczestnikom na przykładzie zrealizowanych warsztatów diagnozy potrzeb szkoleniowych wiedzy praktycznej związanej z konstrukcją i prowadzeniem warsztatów jako narzędzi do diagnozy potrzeb szkoleniowych.


11. Testy wiedzy w procesie badania potrzeb szkoleniowych – zasady ich tworzenia i zastosowania. Ćwiczenie: Uczestnicy poznają zasady konstrukcji testów wiedzy. W dalszej kolejności tworzą w grupach określone typy pytań (zadań) wchodzących w skład testów wiedzy.


12. Od danych, zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych do określonych szkoleń. Analizowanie wyników. Interpretacja wniosków. Prezentacja: Przedstawienie uczestnikom zasad analizowania danych i wnioskowania na ich podstawie dotyczącego potrzeb szkoleniowych. Ćwiczenia w grupach: W trakcie prac w mniejszych grupach uczestnicy na podstawie przygotowanych zadań zawierających dane z projektów diagnozy potrzeb szkoleniowych analizują wyniki oraz wyciągają wnioski dotyczące potrzeb szkoleniowych. Przedstawienie prac, dyskusja: Każda grupa przedstawia wyniki swojej pracy na forum posługując się przy tym gotowymi prezentacjami zapisanymi w PowerPoincie. Podsumowanie prac przez trenera.
Szkolenie skierowane do: osób zajmujących się w swojej pracy diagnozą potrzeb szkoleniowych, mi.in. do:
- trenerów,
- pracowników działów HR, personalnych,
- konsultantów firm doradczych,
- kierowników działów.

Metody szkoleniowe: mini wykład, dyskusja uczestników, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia w grupach, prezentacja, testy, prowadzenie scenek, case study.

Czas trwania: 8h - 1 dzień

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem – skontaktuj się z nami a otrzymasz szczegółową ofertę organizacji szkolenia wraz z wyceną!

Szkolenie dostępne w formie zamkniętej (organizowane dla danej firmy) lub jako indywidualne konsultacje tematyczne z trenerem (dla pracowników firm i osób prywatnych).


Dodaj ofertę

Więcej informacji

www.starteko.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt.
Tel: 602 796 228 lub 884 060 523
e-mail: biuro@starteko.pl lub szkolenia@starteko.pl