Kadry i Płace Szkolenie Otwarte

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Kadry i pace

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

KADRY I PŁACE

Korzyści płynące z uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych:
• Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
• Wykwalifikowana kadra trenerska
• Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
• Małe grupy szkoleniowe, pozwalające na indywidualną analizę każdego uczestnika
• Kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 699 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Trzy Lipy 3

Gdańsk


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do swobodnego poruszania się w tematyce kadr i płac. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z prawem pracy, m. in. z:
• wymogami równego traktowania w zatrudnieniu
• zasadami prowadzenia ewidencji kadrowo- płacowej
• formami nawiązywania stosunku pracy, zatrudnienia i wynagradzania
• obowiązkami i odpowiedzialnością pracodawcy i pracownika
• zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
W tematyce ubezpieczeń społecznych poznają m. in. zasady podlegania ubezpieczeniom, wysokość składek oraz rodzaje świadczeń.
Nauczą się również, jak stworzyć system wynagrodzeń i jak nim zarządzać.
Co więcej, będą mieli możliwość zapoznania się z programami Płatnik oraz Symfonia Kadry i Płace.

Program szkolenia


MODUŁ 1 PRAWO PRACY

1. Zagadnienia z zakresu prawa pracy (ważniejsze ustawy, akty wykonawcze, akty wewnątrzzakładowe, itp.)
2. Równe traktowanie w zatrudnieniu, mobbing
3. Zasady prowadzenia ewidencji kadrowo – płacowej (teczki osobowe, dokumentacja płacowa)
4. Formy nawiązania stosunku pracy: podmioty stosunku pracy, obowiązki pracodawcy związane
z podpisaniem umów o pracę
5. Formy wynagradzania pracowników
6. Omówienie rodzajów umów o pracę z podaniem wzorów
7. Omówienie treści umów, wątpliwości związanych z zawieraniem umów, umowy dodatkowe (odpowiedzialność materialna, umowa o zakazie konkurencji)
8. Możliwości rozwiązania umów o pracę z przykładami
9. Zmiany warunków zatrudnienia w czasie trwania umowy o pracę
10. Umowy cywilnoprawne – zasady zawierania, wzory
11. Porównanie korzyści płynących z zawarcia stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych
12. Najważniejsze obowiązki pracodawcy i pracownika, odpowiedzialność za naruszenie obowiązków
13. Omówienie czasu pracy, ewidencji czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej
14. Urlopy wypoczynkowe – omówienie rodzajów urlopów, zasady udzielania i odwoływania z urlopu
15. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników
16. Charakter i warunki pracy tymczasowej, źródła poszukiwania pracowników
17. Bezpieczeństwo i higiena pracy (podstawowe obowiązki pracodawcy, szkolenia)


MODUŁ 2 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne)
2. Okres podlegania ubezpieczeniu
3. Kontynuacja ubezpieczeń
4. Zbieg tytułów do ubezpieczeń
5. Wysokość stóp procentowych na poszczególne fundusze
6. Podstawy wymiaru składek dla wybranych grup ubezpieczeniowych, limit rocznej podstawy ubezpieczenia chorobowego
7. Omówienie zasad podlegania ubezpieczeniom przez osoby pobierające zasiłki macierzyńskie
oraz przebywające na urlopie wychowawczym
8. Ubezpieczenie zdrowotne – wysokość składek i zasady rozliczania, podstawy wymiaru
9. Zasady obliczania składek na Fundusz Pracy i FGŚP (podstawa wymiaru składek, okres opłacania)
10. Deklaracje rozliczeniowe i raporty imienne, identyfikatory numeryczne
11. Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa
12. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowaną chorobą
13. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego (ustalanie wysokości, zasad wypłacania, okres zasiłkowy, niezdolność do pracy na przełomie roku)
14. Zasiłek chorobowy w ubezpieczenia wypadkowego
15. Świadczenie rehabilitacyjne (ustalanie praw do nabycia, okres wypłaty, wysokość świadczenia)
16. Zasiłek macierzyński (prawo do zasiłku w okresie ubezpieczenia chorobowego i po jego ustaniu, okres wypłaty, wysokość zasiłku)
17. Zasiłek opiekuńczy (niezbędna dokumentacja, prawo do zasiłku, podstawa wymiaru)
18. Rodzaje wynagrodzeń przyjmowanych do podstawy wymiaru (premie, nagrody)
19. Okresy, z których ustala się podstawę wymiaru, waloryzacja podstawy wymiaru
20. Omówienie oraz nauka wypełniania formularzy przekazywanych do ZUS-u (dokumenty zgłoszeniowe
i rozliczeniowe)
21. Zasady wypełniania o rozliczania składek za różne grupy osób (osoby na urlopach wychowawczych, pobierające zasiłki, pracownicy, zleceniobiorcy)

MODUŁ 3 WYNAGRODZENIA
1. Systemy wynagrodzeń, regulaminy wynagradzania
2. Podstawowe formy wynagradzania (składniki płacowe, pora nocna, godziny nadliczbowe, choroba, urlop, wynagrodzenie za niepełny miesiąc, ekwiwalent za urlop)
3. Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP (ustalanie podstawy wymiaru, sposoby finansowania)
4. Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników etatowych (skala podatkowa, koszty uzyskania przychodu, pobór zaliczek, ulga podatkowa)
5. Sporządzanie deklaracji PIT
6. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z tytułu umów cywilno – prawnych
7. Praktyczne ćwiczenia ze sporządzania listy płac z podziałem na pracowników etatowych, zleceniobiorców, itp.
8. Terminy i sposoby wypłacanie wynagrodzeń
9. Potrącenia z wynagrodzenia (pożyczki, zajęcia komornicze, alimentacyjne)

Szkolenie prowadzone jest w programie Płatnik oraz Symfonia Kadry i Płace. Uczestników prosimy o własny przenośny sprzęt komputerowy. Programy zostaną zainstalowany na Państwa prywatnym sprzęcie, co daje możliwość pracy na programie poza terminami zajęć.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Harmonogram zajęć:
• 06.09.2014 (sobota) 08:00-16:00
• 07.09.2014 (niedziela) 08:00-16:00


Koszt uczestnictwa: 699 PLN
W cenie: 16 godzin szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualne promocje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na www.perspecta.pl w zakładce Szkolenia Otwarte

Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl