Pisanie i Rozliczanie Wniosków Unijnych Szkolenie Otwarte

Kategoria: Szkolenia ›

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

PISANIE I ROZLICZANIE WNIOSKÓW UNIJNYCH


Korzyści płynące z uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych:
• Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
• Wykwalifikowana kadra trenerska
• Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
• Małe grupy szkoleniowe, pozwalające na indywidualną analizę każdego uczestnika
• Kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 599 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Trzy Lipy 3

Gdańsk


Cel szkolenia

Cel szkolenia:
 Nabycie umiejętności z zakresu pozyskiwaniu Funduszy Unijnych.
 Nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy potrzebnej przy samodzielnym opracowaniu aplikacji.
 Nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy potrzebnej przy zarządzaniu projektem.
 Nabycie umiejętności odnajdywania potrzebnych informacji z powyższego zakresu.

Program szkolenia

MODUŁ 1 FUNDUSZE EUROPEJSKIE
 Źródła informacji o funduszach europejskich.
 Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o funduszach, programach i konkursach dotyczących projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
 Rola instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażających oraz regionalnych instytucji finansujących w informowaniu o możliwościach korzystania ze wsparcia finansowego.
 Przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie - poszczególne etapy.
 Omówienie dokumentacji programowej.

MODUŁ II ZASADY KONSTRUOWANIA PROJEKTÓW
 Ogólne zasady przygotowania projektu.
 Kwalifikowalność wydatków w projekcie.
 Analiza planowanych źródeł finansowania.
 Opracowanie cyklu realizacji projektu.
 Przygotowanie budżetu projektu.
 Zarządzanie projektami unijnymi metodą PCM, obieg dokumentów w projekcie.
 Przepływ środków finansowych i kontrola finansowa – procedura przyznawania pomocy.
 Monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu.
 Sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu, rozliczanie projektu oraz przygotowanie wniosku
o płatność.
 Omówienie najczęściej popełnianych błędów.

MODUŁ III PRZYGOTOWANIE PRAWIDŁOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ-CZĘŚĆ PRAKTYCZNA-PRACA Z WYKORZYSTANIEM FISZKI PROJEKTOWEJ
 Praca nad przygotowaniem projektu – case study: definiowanie pomysłu, idei projektu identyfikacja potrzeb, charakterystyka konkurencji, uzasadnienie planowanych działań, cele projektu, finansowanie, budżet i harmonogram działań, definiowanie produktów, rezultatów i oddziaływania, konstrukcja budżetu.
 Zasady tworzenia dokumentacji projektowej.
 Dokumentowanie działań projektowych i ich raportowanie.
 Przygotowanie dokumentacji na potrzeby działań prowadzonych w ramach projektu, np.:
- Dokumentacja szkoleniowa, doradcza, listy obecności, dzienniki zajęć, programy szkoleń, rozkład materiału, umowy szkoleniowe, ankiety ewaluacyjne itd.
- Dokumentacja dotycząca beneficjentów: Dokumentacja procesu rekrutacji (regulamin, formularze zgłoszeniowe, deklaracja uczestnictwa w projekcie).
 Monitorowanie przepływu uczestników w projekcie.
 Zasady działania PEFS.
 Zasady dot. ochrony danych osobowych.
 Przeanalizowanie systemu oceny i wyboru projektów.
 Omówienie zasad prawidłowego opracowania wniosku.
 Omówienie wymaganych załączników do wniosku.

MODUŁ IV ROZLICZANIE PROJEKTU
 Zasady finansowania i kwalifikowania wydatków.
 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków:
 Zasady kwalifikowalności
 Wydatki faktycznie poniesione
 Okres kwalifikowania
 Dowody poniesienia wydatku
 Prezentacja potencjalnych typów wydatków kwalifikowanych, omówienie specyfiki budżetu wniosku (budżetu zadaniowego): koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, cross-financing, wkład własny, przychód projektu.
 Przepływy finansowe w projekcie, metody zachowania płynności finansowej.
 Obieg dokumentów.
 Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków przez beneficjentów.
 Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków. Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego beneficjenta
 Zasady sporządzania wniosku beneficjenta o płatność.
 Weryfikacja i zatwierdzanie wniosku beneficjenta o płatność od strony Instytucji Pośredniczącej II.
 Wprowadzanie zmian do projektu.

MODUŁ V SPRAWOZDAWCZOŚĆ, KONTROLA, EWALUACJA PROJEKTU
Sprawozdawczość:
 Dokumenty określające zasady sprawozdawczości projektów.
 Ogólne zasady sprawozdawczości.
 Poziomy sprawozdawczości (projekt, działanie, priorytet, program).
 Zakres przedmiotowy i terminy sprawozdawczości.
Kontrola
 Instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli.
 Zasady i rodzaje kontroli.
Ewaluacja Projektu
 Cechy, zakres i rodzaje ewaluacji.
 Metody ewaluacji projektu (kwestionariusze, ankiety, raporty).Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin szkolenia: 29.11.2014
Koszt uczestnictwa: 599 PLN
W cenie: 1 dzień szkoleniowy (w godzinach 8-16), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.


Miejsce szkolenia:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualne promocje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na www.perspecta.pl w zakładce Szkolenia Otwarte


Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl