Zamówienia Publiczne Szkolenie Zamknięte

Kategoria: Szkolenia › Zarzdzanie › Zamwienia publiczne

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Zamówienia Publiczne

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu pokazanie uczestnikom, jak dobrze i mądrze zarządzać zamówieniami publicznymi. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:
• Przeprowadzać analizę procedur wydawania środków publicznych
• Złożyć i ocenić ofertę zamówienia publicznego
• Określić kompletność złożonych ofert
• Tworzyć raporty i prognozy dotyczące rynku zamówień publicznych

Program szkolenia

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (m.in. specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i analiza możliwego zakresu zmiany jej treści, opis przedmiotu zamówienia w kontekście zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zasady i terminy składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, nowe terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert – zmienione zasady, badanie i ocena ofert, ze szczególnym uwzględnieniem poprawiania omyłek pisarskich i rachunkowych, ogłaszanie wyniku postępowania, termin związania ofertą i jego przedłużanie a możliwość zawarcia umowy, unieważnienie postępowania – nowe zasady, roszczenia związane
z unieważnieniem postępowania lub odstąpieniem od zawarcia umowy)
• SKŁADANIE I OCENA OFERT (m.in. badanie i ocena ofert – prawidłowe zachowanie wykonawcy: badanie podmiotowe – KRS, US, ZUS, KRK, KRK – zbiorowe, wykaz dostaw, robót, referencje, wykaz osób, badanie przedmiotowe – próbki, demonstracje produktów, certyfikaty, badanie kryterialne – kryteria jakości, wadium i jego zatrzymanie oraz zwracanie – po zmianach. Analiza konsekwencji zmian, zasady dochodzenia zatrzymanego wadium, umowa w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, zasady stwierdzenia nieważności umowy, konsekwencje i skutki prawne stwierdzenia nieważności umowy, ogłaszanie wyniku postępowania, termin związania ofertą)

• PRZEPISY DOTYCZĄCE ODWOŁYWAŃ (m.in. jakich informacji może żądać zamawiający – analiza przykładów praktycznych, orzecznictwo Zespołów Arbitrów oraz Krajowej Izby Odwoławczej, wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, nowe zasady dotyczące wzywania do uzupełnienia dokumentów podmiotowych i przedmiotowych, prawidłowe wnoszenie odwołania – wzory, instrukcja postępowania, analiza przesłanek odrzucenia odwołania ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pełnomocnictwa, możliwość i zasady nakładania kar finansowych)


Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Terminy szkolenia: Do ustalenia

Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy. Orientacyjnie koszt organizacji 1 dnia szkolenia zamkniętego (8 godzin zegarowych) dla grupy 12 osób wynosi 1800 PLN netto/ cała grupa.Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl