Zarządzanie i Delegowanie Zadań Szkolenie Zamknięte

Kategoria: Szkolenia › Zarzdzanie › Pozostae

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Zarządzanie i Delegowanie Zadań

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom jak efektywnie rozdzielać pracę pomiędzy pracowników
i skutecznie wydawać polecenia. Osoby, które ukończą szkolenia, będą wiedziały jak:
• Zmotywować pracowników do wykonania określonego zadania
• Podzielić sprawiedliwie wśród współpracowników obowiązki
• Określić kompetencje zatrudnionych osób w firmie
• Skutecznie egzekwować powierzone innym zadania

Program szkolenia

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• KOMUNIKACJA W ZESPOLE (m.in. skuteczna komunikacja w biznesie, komunikacja
w relacjach przełożony/podwładny, wywieranie pozytywnego wrażenia, teoria okna komunikacyjnego, efektywne metody komunikacji, trening aktywnego słuchania, pytania zamknięte i otwarte oraz ich wpływ na pracownika, parafraza, dowartościowywanie, trening autoprezentacji)

• LIDER I BUDOWANIE ZESPOŁU (m.in. miejsce i rola zespołów w organizacjach, mocne strony pracy zespołowej, różnice między grupą a zespołem, kryteria wyboru dobór ludzi do zespołu, cechy efektywnego zespołu, wywieranie wpływu przez grupy- psychologia relacji, władza i wpływ lidera na zespół, role zespołowe i ich wpływ na zespół, kreowanie cech profesjonalnego lidera, sylwetka lidera i jej wpływ na pracowników, style kierowania. Indywidualny wykres kompetencyjny uczestników szkolenia jako lidera zespołu)

• ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE (m.in. róznica pomiędzy zarządzaniem a kierowaniem, istota procesu zarządzania, źródła władzy wg Webera, pojęcie autorytetu i jego rodzaje, klasyczne i współczesne funkcje zarządzania, style kierowania wg Hersey'a-Blancharda, styl demokratyczny, liberalny i autokratyczny, style kierowania wg Blake’a i Mouton- nieingerującego, dyrektywnego, mieszanego, integratywnego, zintegrowanego)

• MOTYWACJA I WYZNACZANIE CELU (m.in. czym jest motywacja, proces motywacji, rodzaje motywacji teorie motywacji i ich praktyczne zastosowanie, teorie potrzeb- hierarcha potrzeb Maslowa, teoria ERG Alderfera, potrzeby wg McClellanda oraz dwuczynnikowy model Herzberga, teoria X i teoria Y, związek między motywacją
a efektami, psychologia osiągnięć, metoda SMART, analiza SWOT, cele krótko
i długookresowe oraz sposoby ich osiągania)

• DELEGOWANIE ZADAŃ (m.in. zakresy delegowania uprawnień wg Shermana, zasady delegowania zadań, sztuka przekazywania obowiązków odpowiednim osobm, badanie kompetencji pracowników, podjęte przygotowania przed delegowaniem zadań, podział delegowanych kompetencji na kierownicze i funkcjonalne, sytuacje w których nie należy przekazywać kompetencji, delegowanie zadań jako skuteczna forma motywowania)


Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Terminy szkolenia: Do ustalenia

Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy. Orientacyjnie koszt organizacji 1 dnia szkolenia zamkniętego (8 godzin zegarowych) dla grupy 12 osób wynosi 1800 PLN netto/ cała grupa.Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl