Pruszków - PODATEK VAT w 2015 i 2016 roku. Wpływ najnowszych zmian w podatkach dochodowych na VAT (ryczałty samochodowe). Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Kategoria: Szkolenia › Ksigowo › Pozostae

Data szkolenia: 17.11.2015
Miejsce szkolenia: Hotel Comfort Biznes, ul. Bolesława Prusa 1, 05-800 Pruszków
Godziny szkolenia: 9:00- 15:00

Cena przy zgłoszeniu do 10.11.2015 - 350 zł + vat
od 11.10.2015 - 399 z + vat


Organizator:

Logo WEKTOR WIEDZY

WEKTOR WIEDZY

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów
tel. 178594717

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 350 zł

Miejsce wydarzenia:

ul Bolesława Prusa 1

Pruszków


Obsługa

Beata Dutkiewicz

Cel szkolenia

W dniu 1.04.2014 weszły w życie obszerne zmiany dot. rozliczania VAT w zw. z zakupem, leasingiem, eksploatacją i sprzedażą samochodów. Przedmiotem pierwszej części wykładu będzie przedstawienie ww. zmian oraz ich wpływu na rozliczanie VAT oraz kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Zaproponowane zostaną również możliwe do zastosowania korzystne rozwiązania podatkowe. Druga część wykładu dotyczy zmienionych wpływu nowych zasad fakturowania na obowiązek podatkowy w VAT i podatkach dochodowych – przedstawione zostaną wady i zalety wcześniejszego i późniejszego wystawiania faktur. Część trzecia wykładu poświęcona zostanie zasadom korygowani przychodów w podatku VAT i podatku dochodowym, pokazane zostaną znaczące różnice w momencie dokonywania korekty w przypadku w zależności od tego, którego podatku dotyczy korygowana transakcja. Ta część wykładu opierać się będzie w dużej mierze na interpretacjach organów oraz orzeczeniach sądów. Wszystkie poruszane powyżej kwestie budzą liczne wątpliwości w praktyce, tylko częściowo wyjaśnione przez wytyczne i interpretacje wydane przez Ministerstwo Finansów i organy podatkowe.

Program szkolenia

Program szkolenia:

I. Zmiany od 1 lipca 2015:
1. Odwrotne obciążenie (art. 17 ust 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT - zał. Nr 11 do ustawy o VAT):
a) zasady stosowania odwrotnego obciążenia
b) elementy wyróżniające fakturę dokumentującą sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem
c) lista towarów objęta tym sposobem rozliczenia obowiązująca do 30.06.2015r. oraz od 01.07.2015r.
d) warunki formalne zastosowania odwróconego obciążenia
e) informacje podsumowujące dla transakcji krajowych - zasady i terminy sporządzania
2. Ulga za złe długi, kaucja gwarancyjna, solidarna odpowiedzialność w VAT od 1 lipca 2015r.
a) nowy katalog towarów objętych solidarną odpowiedzialnością nabywcy
b) nowe wysokości stawek kaucyjnych przy towarach wrażliwych
c) nowe zasady rozliczania kaucji gwarancyjnej
3. Pre-współczynnik - zasady obowiązywania od 1 stycznia 2016 r.

II. Ryczałty samochodowe dla pracowników i ich wpływ na podatek VAT:
1. Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych przez pracowników w przypadku samochodu zgłoszonego na VAT-26.
2. Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych przez pracowników w przypadku samochodu rozliczanego w proporcji 50/50.
3. Opodatkowanie zużycia paliwa przez pracownika w związku z jego prywatnymi jazdami samochodem służbowym (podatek dochodowy i VAT).
4. Przykłady regulaminu używania samochodu służbowego w firmie.

III. Czynności kompleksowe w podatku VAT:
1. Świadczenie główne i świadczenia pozostałe
2. Ustalenie prawidłowej stawki VAT.

IV. Skutki niewłaściwego zastosowanie opodatkowania lub zwolnienia z VAT (nieruchomości) oraz zastosowania niewłaściwej stawki VAT:
1. Skutki po stronie wystawcy błędnej faktury.
2. Skutki po stronie nabywcy nieprawidłowo wystawionej faktury.

V. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących w 2015 r.:
1. Sprzedaż na rzecz jakich podmiotów podlega ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej?
2. Jakie czynności zostały wyłączone ze zwolnień przedmiotowych od 2015 r.?
3. Jakie czynności zostały wyłączone ze zwolnień podmiotowych od 2015 r.?
4. Czy wyłączenia ze zwolnień podmiotowych uprawniają podatników do skorzystania ze zwolnień przedmiotowych?
6. Czy zapłata za pośrednictwem baku lub poczty umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących?
7. Jakie czynności od stycznia 2015 r. nie są wliczane do limitu zwolnienia podmiotowego i przedmiotowego?
8. Czy sprzedaż na rzecz pracowników nie musi być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej?

VI. Deklaracje i informacje podsumowujące:
1. Czy złożenie korekty deklaracji VAT-7, w której wykazano podatek naliczony do zwrotu powoduje, że termin do otrzymania zwrotu biegnie na nowo od daty złożenia tej korekty?
2. Czy w deklaracji VAT-7 można wykazywać wartości ze znakiem minus?
3. Czy kwota podatku naliczonego do przeniesienia może być przenoszona z okresu na okres rozliczeniowy bez ograniczenia czasowego?
4. Czy należy ujmować informacjach podsumowujących transakcje WNT z kontrahentem, który nie podał VAT UE?
VII. Obowiązek podatkowy w VAT od 2014:
1. Czy każda zaliczka (zadatek) otrzymana przed dostawą towarów/wykonaniem usługi rodzi obowiązek podatkowy?
2. W jakich sytuacjach wystawienie faktury skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego?
3. Czy obowiązek podatkowy może powstać z datą wystawienia faktury jeżeli widnieje na niej zapis, że „momentem przeniesienia prawa do dysponowania towarem jak właściciel jest dzień wystawienia faktury”?
4. Czy w usługach budowlanych na moment powstania obowiązku podatkowego ma wpływ podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, czy też faktyczne zakończenie prac budowlanych?
5. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży „mediów” (energia elektryczna, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne, najem, dzierżawa, leasing, usługi ochrony osób i dozoru mienia itp.), gdy nie wystawiono faktury dokumentującej tych czynności?
6. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy czynnościach świadczonych nieodpłatnie?
7. Czy przy sprzedaży budynków, lokali na moment powstania obowiązku podatkowego ma wpływ moment podpisania aktu notarialnego?
8. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla usług re-fakturowanych (media, transport itd.)?

VIII. Nowe zasady fakturowania oraz ich wpływ na obowiązek podatkowy w podatku VAT oraz w podatku dochodowym:
1. Jakie są podstawowe terminy wystawiania faktur i faktur zaliczkowych?
2. W jakich terminach wystawia się faktury za media oraz usługi budowlano- montażowe?
3. Jakie są terminy wystawiania re-faktur?
4. Czy można anulować fakturę i w jakich okolicznościach?
5. Kiedy sprzedawca ujmuje w rejestrach VAT fakturę korygującą zminejszającą obrót (in minus)?
6. Kiedy sprzedawca ujmuje w rejestrach fakturę korygującą zwiększającą obrót (in plus)?
7. Kiedy nabywca ujmuje w rejestrach otrzymaną fakturę korygującą?
8. Czy moment korygowania faktur przez sprzedawcę w podatku dochodowym jest odmienny od momentu korygowania przychodów w VAT (interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo sądów).
9. Czy każda faktura musi zawierać wskazanie daty dokonania dostawy towarów / wykonania usługi?
10. Czy faktura dokumentująca czynności zwolnione ma zawierać symbol PKWiU, a jeśli nie, to jakie dodatkowe elementy powinna zawierać?
11. Czy faktura dokumentująca czynności opodatkowane stawka obniżoną ma zawierać symbol PKWiU?
12. Czy konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej jeżeli za kilka dni dojdzie do dostawy towaru / wykonania usługi, czy też wystarczy wystawienie faktury końcowej?
13. Czy konieczne jest wystawienie paragonu fiskalnego przy sprzedaży na rzecz własnego pracownika?
14. Którą fakturę należy uznać za doręczoną prawidłowo w sytuacji otrzymania faktury mailem, a następnie pocztą?
15. W jakim formacie sprzedawca i nabywca powinien przechowywać faktury przesyłane elektroniczne?

IX. Wpływ terminów wystawiania faktur na obowiązek podatkowy w VAT i podatku dochodowym – praktyczne przykłady:
1. Jakie problemy mogą powstać w związku z wystawieniem faktury przed wykonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
2. Jakie problemy mogą powstać w związku wystawieniem faktury w miesiącu następnym po miesiącu dostawy towaru lub wykonania usługi,
3. W jakim terminie najlepiej wystawić faktury w zakresie usług medialnych (woda, śmieci, energia, telekomunikacja), usług najmu, dzierżawy, leasingu.
X. Podatek naliczony:
1. Jakie są warunki odliczenia podatku w ocenie organów podatkowych?
2. Czy otrzymanie faktury jest wyłącznym warunkiem powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego?
3. Czy przy imporcie usług, odwrotnym obciążeniu (np. nabycie stali), nabyciach wewnątrzwspólnotowych brak faktury uprawnia do odliczenia podatku naliczonego?
4. Czy podatnik dokonując dostaw towarów/świadczeń usług poza terytorium kraju jest uprawniony o odliczenia podatku od zakupów dokonanych na terytorium Polski?
5. W jakich przypadkach możliwe jest odliczenie podatku naliczonego na podstawie paragonu fiskalnego?
6. Czy możliwe jest dokonanie odliczenia podatku z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych, gdy podatnik usługi te będzie refakturował?
7. Czy dłużnik jest zobowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego w sytuacji, w której wierzyciel nie dokonał korekty podatku należnego?
8. Czy jeśli pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym, z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy to dłużnik jest zwolniony z obowiązku korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego?

XI. Zwrot podatku:
1. Jakie są warunki uzyskania przyspieszonego zwrotu podatku?
2. Czy podatnik niedokonujący żadnych transakcji na terytorium kraju uprawniony jest do otrzymania zwrotu w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia?

XII. Odliczenie VAT od samochodów:
1. Czy użycie przez pracownika samochodu do celów prywatnych pozbawia podatnika prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego od nabycia pojazdu i innych zakupów związanych z tym pojazdem?
2. Czy można odliczać 100% podatku naliczonego od wydatków na autostrady i parkingi pomimo nieprowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?
3. Czy w przypadku wypożyczenia przyczepy do samochodu używanego do celów mieszanych przysługuje odliczenie VAT w 100%?
4. Czy otrzymanie faktury z błędną stawką podatkową uprawnia do odliczenia kwoty podatku naliczonego?
5. Omówienie najnowszych interpretacji MF w sprawie samochodów.

XIII. Kasy fiskalne 2015:
1. Jaką sprzedaż należy obowiązkowo ewidencjonować na kasie fiskalnej?
2. Jakie czynności zostały wyłączone ze zwolnień przedmiotowych od 2015 r.?
3. Jakie czynności zostały wyłączone ze zwolnień podmiotowych od 2015 r.?
4. Jakie są terminy rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących dla czynności wyłączonych ze zwolnień podmiotowych?
5. Czy wyłączenia ze zwolnień podmiotowych uprawniają podatników do skorzystania ze zwolnień przedmiotowych?
6. Czy zapłata za pośrednictwem baku lub poczty umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących?
7. Jakie czynności od stycznia 2015 r. podlegają ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej bez względu na limit obrotu 20 000 zł?
8. Czy sprzedaż na rzecz pracowników nie musi być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej?
XIV. Indywidualne konsultacje z uczestnikami szkolenia.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Wybrany temat możemy zorganizować dla Państwa również w formie szkolenia zamkniętego, dostosowanego do Państwa potrzeb.


Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://wektorwiedzy.pl/index.php

W razie wątpliwości lub pytań, proszę o kontakt :
17 784 21 37 lub k.wojcik@wektor-wiedzy.pl