Przygotowanie do wdrożenia RODO

Kategoria: Szkolenia › Prawo › Prawo administracyjne

Warsztaty szkoleniowe z zakresu wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych


Organizator:

Centrum Szkoleń ABI Kancelaria Ekspertów ENSI

al. Jana Pawła II 34
00-141 Warszawa
tel. 022 620 12 00

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 950 zł

Miejsce wydarzenia:

Al. Jana Pawła II 34

WARSZAWA


Obsługa

Centrum Szkoleń ABI

Cel szkolenia

Zapraszamy na specjalne i wyjątkowe warsztaty poświęcone praktycznym aspektom przygotowania do wdrożenia i stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), którego przepisy zaczną obowiązywać w Polsce oraz pozostałych państwach członkowskich UE od 25 maja 2018 r. 


 Pozostało kilka miesięcy przygotowań do stosowania RODO, w tym do przygotowania się do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Przygotowywać się powinni zarówno Administratorzy danych oraz podmioty przetwarzające (procesorzy), jak również osoby pełniące funkcje ABI.

Równolegle ABI oraz inne osoby odpowiedzialne za ochronę danych powinny brać czynny udział w przygotowaniu swojego podmiotu do wykonywania obowiązków wynikających z RODO, w tym w szczególności dotyczących zabezpieczania danych osobowych. 

Na warsztatach omówimy krok po kroku jak właściwie i skutecznie przygotować się do wdrożenia stosowania obowiązków RODO. Omówimy podejście do wykonywania kluczowych obowiązków RODO, w tym realizacji nowych obowiązków zabezpieczenia danych osobowych oraz nadzoru nad ich wykonywaniem przez inspektora ochrony danych, biorąc pod uwagę realizację wytycznych Grupy Roboczej Artykułu 29, które zostały opublikowane w grudniu 2016 r. Zajmiemy się także omówieniem oraz potrzebą stworzenia i zakresem nowej dokumentacji przetwarzania i ochrony danych. 

W trakcie warsztatów udzielone zostaną odpowiedzi na pytania dotyczące obecnych możliwości przygotowywania się do wdrożenia RODO.

Warsztaty dedykowane są dla wszystkich osób, które w danej organizacji będą uczestniczyć w przygotowaniu jej do wdrożenia RODO, w tym w szczególności ABI, zastępców ABI, innych osób wyznaczonych do wykonywania nadzoru nad przetwarzaniem danych, jak również przedstawicieli działów prawnych, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, zarządzania systemami informatycznymi. 

Program warsztatów został bardzo starannie przygotowany przez Zespół Ekspertów ENSI pod przewodnictwem p. Macieja Byczkowskiego – Prezesa Zarządu ENSI, który od ponad 20 lat zajmuje się szczegółowo problemem przetwarzania danych osobowych, w różnych organizacjach m.in. pełniąc funkcję ABI, udzielając konsultacji, wykonując audyty ochrony danych osobowych oraz opracowując zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 Pan Maciej Byczkowski jako reprezentant Stowarzyszenia ABI brał czynny udział w konsultacjach, organizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2013–2015), przygotowujących polskie stanowisko do projektu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady. 

 Uczestnicy warsztatów otrzymają bardzo praktyczną wiedzę: 
  •  Jak będzie wyglądał nowy system prawny dotyczących ochrony danych osobowych w UE 
  •  Jakie najważniejsze zmiany zostały wprowadzone w RODO w stosunku do obecnych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w Polsce 
  •  Jakie obowiązki ochrony danych osobowych będą kontynuowane, a jakie ulegną modyfikacji po rozpoczęciu stosowania RODO 
  •  Jakie nowe sankcje karne i finansowe wprowadza RODO 
  •  Jak zmieni się zakres obowiązków zabezpieczenia danych osobowych w RODO 
  •  Jaki zakres będzie miała nowa dokumentacja dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych ? 
  •  Jaki status oraz zadania będzie posiadał inspektor ochrony danych – następca ABI 
  •  Jak przygotować efektywny plan wdrożenia RODO w swojej organizacji 

 Uczestnictwo w warsztatach ENSI to niepowtarzalna i wyjątkowa okazja czerpania wiedzy bezpośrednio od najlepszych ekspertów.

Program szkolenia

1. Nowy system przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w UE 

a) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)
o Odniesienie do przepisów krajowych
 b) Nowa ustawa uzupełniająca RODO w Polsce 
c) Wytyczne Grupy Roboczej Artykułu 29 
d) Akty delegowane i akty wykonawcze Komisji Europejskiej 

 2. Obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych w RODO 
a) Zakres obowiązków w RODO:
o Obowiązki administratora danych
o Obowiązki podmiotu przetwarzającego 
b) Wykaz najważniejszych zmian w stosunku do obecnych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym:
o Zakres terytorialny stosowania RODO
o Zmiany w zakresie obowiązków ADO
o Zmiany w zakresie praw osób, których dane dotyczą 
c) Kontynuacja wykonywania dotychczasowych obowiązków oraz ich modyfikacje, w tym:
o Realizacja obowiązków dotyczących pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych
o Realizacja obowiązków informacyjnych przy zbieraniu danych osobowych
o Realizacja obowiązków dotyczących powierzania przetwarzania danych osobowych
o Realizacja obowiązków dotyczących transferu danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
d) Sankcje karne i finansowe za naruszenie przepisów RODO
Przerwa obiadowa 

3. Nowe wymogi dotyczące zabezpieczania danych osobowych w RODO 
a) Analiza ryzyka w celu wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych 
b) Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania 
c) Ocena skutków dla ochrony danych 
d) Zgłaszanie naruszeń ochrony danych 
 e) Uprzednie konsultacje z organem nadzoru 
f) Zakres obowiązków dokumentacyjnych:
o Polityki ochrony danych, rejestry czynności przetwarzania danych osobowych; rejestry naruszeń ochrony danych
o Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
o Procedury dotyczące wykonywania obowiązków RODO
o Możliwości wykorzystania obecnej dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych po wejściu ogólnego rozporządzenia 
g) Stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania oraz mechanizmów certyfikacji 
 4. Nowa funkcja inspektora ochrony danych (następca ABI) 
a) Obowiązki dotyczące inspektora ochrony danych w RODO oraz wytyczne Grupy Roboczej art. 29 w tym zakresie 
b) Obowiązki dotyczące wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych – jakie podmioty mają obowiązek wyznaczenia inspektora? 
c) Status inspektora ochrony danych 
d) Zadania inspektora ochrony danych 
e) Wymogi dotyczące podawania informacji na temat inspektora ochrony danych 
f) Przygotowanie ABI do nowej funkcji inspektora ochrony danych – porównanie obu funkcji 
 5. Przygotowanie organizacji do wdrożenia RODO
 a) Jak przygotować się do wdrożenia RODO? 
b) Działania, które można rozpocząć już teraz 
 c) Działania, które można rozpocząć dopiero po 25 maja 2018 r. 
d) Analiza potrzeb dotyczących wdrożenia RODO 
e) Przygotowanie harmonogramu wdrożenia

Rozdanie dyplomów. Zakończenie warsztatów.


Dodaj ofertę

Więcej informacji

Koszt uczestnictwa  zgłoszenie dokonane wcześniej niż 3 tygodnie przed planowanym terminem warsztatów 950,00 zł + VAT = 1168,50 zł  zgłoszenie dokonane najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym terminem warsztatów 1050,00 zł + VAT = 1291,50 zł  zgłoszenie dokonane później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem warsztatów 1200,00 zł VAT = 1476,00 zł