Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąJesteś zainteresowany spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ? Chcesz ją założyć, ale jeszcze nie wiesz od czego zacząć ? Pomogę Ci. Zaczniemy od tego, czym jest umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialności.

Otóż jest ona podstawowym dokumentem spółki, który tworzony jest przez jej wspólników. W umowie zawiera się zasady funkcjonowania spółki, a także obowiązki i uprawnienia jej wspólników. Spółka powstaje w momencie, kiedy umowa zostanie podpisana przez wszystkich wspólników. Umowa takiej spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, który jest szczególną formą dokumentu urzędowego, potwierdzającą dokonanie określonej czynności prawnej. Kodeks Spółek Handlowych ściśle określa wymagania, jakie muszą być zawarte w umowie spółki z o.o.    

Pierwszą niezbędną informacją musi być nazwa i siedziba powstającej spółki. Nazwa może być dowolna, aczkolwiek musi zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub skrót „sp. z o.o.”. Jeśli chodzi o kwestię siedziby spółki, to chciałabym zaznaczyć, że nie jest to to samo, co adres spółki, ponieważ siedzibą jest jedynie miejscowość, w której zarząd wykonuje swoje zadania, natomiast adres jest uszczegółowieniem siedziby.    

Następnym zadaniem jest określenie przedmiotu działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. Przy określaniu przedmiotu działalności, musisz pamiętać o tym, aby nie był on zbyt wąski, dlatego, że wraz z rozwojem spółki, mogą pojawić się nowe dziedziny działalności, co wówczas będzie się wiązało z wprowadzeniem zmian w umowie spółki.

czytaj dalej

reklama

    

Teraz przejdźmy do kwestii pieniężnej, którą jest kapitał zakładowy, a którego wysokość musi zostać ściśle określona w umowie spółki. Obecnie jest przyjęte, że kapitał zakładowy, nie może być niższy niż 5 000 złotych. Przy sporządzaniu umowy spółki, możesz wprowadzić klauzulę, która będzie informowała o tym, że podwyższenie kapitału do określonej kwoty, nie będzie wiązało się z koniecznością wprowadzania zmian w umowie. W tej kwestii należy też wspomnieć o udziałach. Umowa spółki z ograniczona odpowiedzialnością określa ilość udziałów, którą może posiadać jeden wspólnik. O uprawnieniach i obowiązkach wspólników decydują właśnie udziały. Należy pamiętać, że wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł.    

Spółka. Jak długo będzie istniała? Spółka z ograniczona odpowiedzialnością może być zawarta na czas określony lub też nie. Jest to element umowy, który można pominąć i wtedy będzie to oznaczało, że spółka została zawarta na czas nieokreślony. Do innych informacji, które mogą być zawarte w umowie spółki z o.o. zalicza się sposób podziału zysku, zasad powoływania Zarządu spółki, możliwości wyłączenia indywidualnej kontroli dłużników lub obowiązku wnoszenia dopłat.    

Aby dokonać zmian w umowie spółki, konieczne jest podjęcie odpowiedniej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników większością kwalifikowaną 2/3 głosów oddanych oraz wpis tej zmiany do KRS. Podjęta uchwała dla swej ważności powinna być zaprotokołowana przez notariusza.    

Zmiana umowy spółki zawsze wiąże się z kosztami, ponieważ opłaca się 400 zł za zmianę umowy i 250 zł za jej ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Należy pamiętać, aby nie zgłaszać zmian osobno, tylko od razu przeprowadzić ich kilka i zgłosić na jednym, raz opłaconym wniosku.

Czyste spółki z o.o.
Czyste spółki z o.o. są obecnie bardzo popularne wśród przedsiębiorców. Zakup gotowej, czystej spółki umożliwia rozpoczęcie prowadzenie własnej działalności gospodarczej już w ciągu 1-2 dni.

Komentarze