Wynagrodzenie za czas szkolenia bhp

Wynagrodzenie za czas szkolenia bhpJednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zatrudniając na umowę o pracę pracodawca jest zobowiązany skierować podwłanego na szkolenie bhp. Jak wygląda kwestia odpłatności za czas takiego szkolenia?

Przeszkolenie pracownika w zakresie bhp to jeden z obowiązków ciążących na pracodawcy. Zgodnie z art. 2373 § 1 i 2 Kodeksu pracy: „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy”. Poza pierwszym szkoleniem, które odbywa się przed dopuszczeniem pracownika do świadczenia pracy, podmiot zatrudniający jest też zobowiązany do organizowania szkoleń okresowych. Ich głównym celem jest przypomnienie podstawowych wiadomości i poszerzenie dotychczasowej wiedzy pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie na koszt pracodawcy

Co do zasady, zgodnie z art. 237 § 3 Kodeksu pracy, szkolenia z zakresu bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Oznacza to tyle, że pracownikowi za udział w zajęciach przysługuje wynagrodzenie. Warto przy tym zauważyć, że problematyka odpłatności za czas, w którym zatrudniony nie wykonuje pracy, jest stosunkowo szeroka.

czytaj dalej

reklama

Przywołać można choćby art. 37 Kodeksu pracy, na podstawie którego pracownikowi przysługuje odpłatne zwolnienie od pracy w wysokości 2 lub 3 dni w czasie co najmniej dwutygodniowego okresu wypowiedzenia w celu poszukiwania pracy.

Co w przepisach?

Jeżeli pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę w okresie, w którym nie świadczy on pracy, to zastosowanie mają przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie wykonywania pracy […]. Zgodnie z § 5 przywołanego rozporządzenia: „Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy”.

Prawo do wynagrodzenia

Cytowany powyżej przepis nie odnosi się bezpośrednio do szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie ma obowiązek zorganizować pracodawca dla swoich pracowników. W związku z powyższym, w praktyce przyjmuje się, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w normalnej wysokości. Warto przy tym zauważyć, że szkolenia powinny odbywać się w czasie godzin pracy. Inaczej mówiąc, zatrudnionemu powinno zostać wypłacone takie wynagrodzenie, jakby wykonywał on w godzinach szkolenia pracę. Dodatkowo pracownikowi – w zależności od sposobu wynagradzania – przysługuje nie tylko wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze), ale również wszelkie dodatkowe składniki wynikające z podpisanej przez strony umowy oraz innych, wewnętrznych przepisów, które ustalone zostały w danym zakładzie pracy, w tym między innymi dodatek stażowy.

Czas przepracowany

Zgodnie z przepisami, czas szkolenia bhp, w którym udział bierze zatrudniony, powinien być traktowany jako czas przepracowany. W praktyce kadrowej zwraca się uwagę na jeszcze jedną, istotną kwestię. Otóż, może zdarzyć się tak, że szkolenie – wbrew przepisom – odbywać będzie się po godzinach pracy lub w dzień dla pracownika wolny od pracy. W takim przypadku może wystąpić przekroczenie norm czasu pracy. Inaczej mówiąc, podmiot zatrudniający musi mieć świadomość, że wysyłając pracownika na szkolenie choćby w dzień wolny dla niego od pracy, będzie on zobowiązany wypłacić wynagrodzenie z dodatkiem w odpowiedniej wysokości lub też udzielić czas wolny w inny dzień. Kwestia ta, z punktu przestrzegania praw pracowniczych, jest niezwykle istotna – w przeciwnym przypadku pracownik może dochodzić swoich praw i roszczeń.

Autor:
Artykuł został przygotowany przez Praca Pszyczna - portal regionalny z ogłoszeniami o pracę.

Komentarze