Wręczenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę

Wręczenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracęKażdy pracownik, który świadczył pracę w oparciu o umowę o pracę, odchodząc z firmy powinien otrzymać świadectwo pracy. Niekiedy zdarza się, że jego wręczenie, podobnie jak oświadczenia o rozwiązaniu umowy, jest niemożliwe, gdyż zatrudniony nie pojawia się w miejscu, w którym powinien świadczyć pracę. Co wówczas?

Z punktu widzenia pracodawcy sytuacja, w której pracownik – bez usprawiedliwienia – nie pojawia się w miejscu pracy jest podstawą do podjęcia decyzji o zwolnieniu go w trybie dyscyplinarnym. W takim przypadku pojawia się też pytanie, w jaki sposób dostarczyć pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę i świadectwo pracy. W praktyce najczęściej wysyła się pocztą pod adres zamieszkania pracownika stosowne oświadczenie woli. W piśmie konieczne jest nie tylko wskazanie konkretnej przyczyny, która uzasadnia rozwiązanie umowy, ale również zamieszczenie pouczenia o tym, że pracownikowi przysługuje prawo odwołania się do sądu pracy. Co ze świadectwem pracy, gdy wysłany dokument nie zostanie przez byłego podwładnego odebrany?

Adnotacja na kopercie

Przesyłka może powrócić do nadawcy między innymi z takich powodów, jak: nieodebranie jej przez adresata w wyznaczonym terminie lub z adnotacją, że adresat wyprowadził się (nie mieszka pod wskazanym adresem). Jeżeli do zakładu pracy wraca przesyłka, która nie została podjęta w wyznaczonym terminie, to świadectwo pracy należy i tak wysłać.

czytaj dalej

reklama

Odwrotnie, gdy na kopercie pojawi się adnotacja wskazująca, że pod powyższym adresem pracownik nie zamieszkuje. W takim przypadku, jeżeli pracodawca nie dysponuje innym adresem swojego podwładnego, powinien on złożyć świadectwo pracy w aktach osobowych zatrudnionego. Z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, aby ewentualnie wysłać dokument jeszcze raz pod wskazany przez pracownika adres.

Obowiązki pracownika

Jednym z obowiązków, który ciąży na pracowniku, jest aktualizowanie danych, które znajdują się w kwestionariuszu osobowym. Inaczej mówiąc, zatrudniony jest zobowiązany do podania nowego miejsca zamieszkania lub nowego adresu do korespondencji, jeżeli ten ulega zmianie. W przypadku, gdy takiej informacji brak, korespondencję powracającą do zakładu pracy uznaje się za doręczoną. W sprawie samego wysyłania oświadczenia woli wypowiadał się Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 9 września 2011 roku (sygn. akt III PK 5/11) stwierdził on, że pracodawca może przesłać swojego podwładnemu oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy w sposób dowolny, czyli choćby przez firmę kurierską. Jednym wymogiem jest to, aby pracownik mógł zapoznać się z treścią pisma.

Data ustania stosunku pracy

Istotną kwestią jest ewentualne wskazanie daty ustania stosunku pracy. Warto zauważyć, że przy rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia pracodawca nie ma obowiązku wskazać takiej daty, gdy zawarty stosunek pracy rozwiązuje się z dniem doręczenie pisma. Zgodnie z art. 300 Kodeksu pracy: „W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy”, oświadczenie woli będzie złożone wówczas, gdy doszło ono do adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

Dowód doręczenia

Z punktu widzenia pracodawcy istotną datą, którą należy wpisać do świadectwa pracy, jest data widniejąca choćby na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki. Warto przy tym zauważyć, że list mógł zostać odebrany nie przez samego pracownika, ale dorosłego domownika. I w takim przypadku data odbioru będzie datą rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W praktyce może też zdarzyć się tak, że zatrudniony nie odbierze przesyłki. I tę kwestię wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 października 2005 roku (sygn. akt I PK 37/05). Pracodawca, do którego powróciła przesyłka dwukrotnie awizowana, powinien domniemywać, że pracownik zapoznał się z jej treścią. W tej sytuacji należy też uznać, że przesyłka została skutecznie doręczona, zaś datą rozwiązania umowy o pracę będzie 7 dzień od drugiego awiza.

Artykuł opracowany na zlecenie portalu praca.bielsko.pl.

Komentarze