Jak wyglądała prawnie upadłość konsumencka w roku 2018?

Jak wyglądała prawnie upadłość konsumencka w roku 2018?Ogłoszenie upadłości konsumenckiej stwarza możliwość wyswobodzenia się od ciążących zobowiązań finansowych. Najważniejsze, że nie jest to równoznaczne z utratą całego majątku. Na jakich zasadach funkcjonuje upadłość konsumencka w 2018 roku?

Co kryje się po pojęciem upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka odnosi się do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Zostaje ogłoszona wobec dłużnika, który stał się niewypłacalny. Oddłużenie, przez upadłość konsumencką, odbywa się poprzez uzyskanie środków pieniężnych z majątku dłużnika w celu regulacji zobowiązań wobec wierzycieli.

W praktyce, upadłość konsumencka, daje możliwość uwolnienia się od zadłużenia wobec wierzycieli. Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika, spowodowana niezależnymi od niego okolicznościami jak np. wypadek, nagła choroba, niezawiniona utrata zatrudnienia. Szczegółowych informacji na temat podstaw, przesłanek upadłości konsumenckiej możemy szukać w specjalistycznych serwisach internetowych, jak na przykład http://upadłośćkonsumencka.com.pl. Zawarte w nich kluczowe zagadnienia z tego zakresu, pozwolą na uzyskanie fachowej odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

 

Jak wyglądały przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej w 2018r?

Zasady i warunki przeprowadzenia upadłości konsumenckiej opierają się na przepisach ustawy o Prawie upadłościowym i naprawczym.

czytaj dalej

reklama

W myśl obowiązującej obecnie, w 2018 roku, litery prawa, osoba wobec której toczy się postępowanie upadłościowe, nie może zostać pozbawiona środków, które pozwolą jej na normalne funkcjonowanie. Oznacza to, że dłużnik nie zostanie pozbawiony przedmiotów pierwszej potrzeby, ruchomości jak np. samochód, jeżeli są mu potrzebne w zwyczajnych czynnościach życiowych, w wykonywaniu pracy.

Jeśli majątek, w postaci lokalu mieszkalnego, wejdzie w masę upadłości sąd wyznaczy dłużnikowi kwotę, która odpowiada przeciętnemu czynszowi najmu w tej samej lub sąsiedniej miejscowości, za okres od 12 do 24 miesięcy.

Ważnym jest, że sąd biorąc po uwagę sytuację finansową i osobistą upadłego, wyznacza plan spłaty wierzycieli, na okres maksymalnie 36 miesięcy. W tym czasie dłużnikowi zostaje zajęta część wynagrodzenia na poczet spłaty wierzycieli. Sąd może również umorzyć długi bez planu spłat w przypadku, kiedy sytuacja dłużnika, w oczywisty sposób, nie pozwala na realizację zobowiązania.

 

Jakie projekty zmian w upadłości konsumenckiej pojawiły się w 2018 roku?

W bieżącym roku toczą się intensywne prace nad nowelizacją przepisów o upadłości konsumenckiej. W myśl mających obowiązywać przepisów, upadłość konsumencka ma dotyczyć również tych dłużników, którzy w sposób umyślny, np. wskutek rażącego niedbalstwa, doprowadzili do niewypłacalności. Wyjątkiem ma być sytuacja, w której wcześniej, wobec dłużnika orzeczono prawomocny już wyrok dotyczący działania na szkodę wierzycieli.

Pojawiła się również koncepcja wprowadzenia warunkowego umorzenia zobowiązań. Będzie to możliwe w przypadku kiedy dłużnik nie może dokonywać spłat z uwagi na sytuację osobistą, ale nie jest to sytuacja o charakterze trwałym.

Komentarze