10 kluczowych zagadnień w przetargach publicznych

10 kluczowych zagadnień w przetargach publicznych

Co nas "boli" w przetargach publicznych?
  1. Szacowanie wartości zamówienia wobec rosnących cen robót budowlanych, montażowych i materiałów budowlanych,
  2. Jak określić kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wobec rosnących cen,
  3. Jak dobrać kompetentny skład komisji przetargowej,
  4. Unieważnienie postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,
  5. Gdy Wykonawca nie płaci podwykonawcy,
  6. Zasady poprawiania przez zamawiającego innych omyłek w treści złożonej oferty, gdy oferta jest niezgodna z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
  7. Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny ? kiedy zamawiający powinien wzywać do wyjaśnień, a kiedy może zastosować wyjątki od ustawowej zasady 30% różnicy,
  8. Dylematy wykonawców; jak skutecznie złożyć ofertę w przetargu publicznym przy pomocy miniPortalu,
  9. "Pozacenowe kryteria oceny ofert", jak zamówić potrzebny materiał usługę i jak zachować zasady uczciwej konkurencji,
  10. RODO i tajemnica przedsiębiorstwa w przetargach publicznych.

Komentarze