Instytut Europejski

Instytut Europejski logo

ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź

e-mail: mpelski@ie.lodz.pl
www: www.ie.lodz.pl
tel: 42 637-50-47 lub 42 637-50-48

Kilka słów o firmie

Instytut Europejski został powołany do życia w dniu 30 września 1993 r. i zgodnie ze swym statutem, prowadzi działalność szkoleniową, edukacyjną, badawczą, wydawniczą i informacyjną w zakresie prawnych, historycznych, politycznych, społecznych i kulturowych aspektów procesu integracji europejskiej.

Instytut realizuje swoje zadania we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, w oparciu o wyodrębnione programy i projekty szkoleniowe, badawcze, wydawnicze i informacyjno-popularyzatorskie.

Na mocy umowy międzyrządowej, Instytut uzyskał status filii Instytutu Administracji Publicznej (European Institute of Public Administration - EIPA) w Maastricht. Umowa między rządem polskim a EIPA podpisana została, w obecności Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jacques'a Delors'a, 21 maja 1994r. W ramach działalności filialnej EIPA Instytut prowadzi szkolenia dla polskiej administracji publicznej.

W obecnej chwili nie ma w bazie aktywnych szkoleń. Zobacz Pełn± ofertę szkoleniow±