Ochrona danych osobowych

Kategoria:

Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych dotyczą nas wszystkich. Stykamy się z nią zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Nasze dane osobowe stają się coraz bardziej poszukiwanym towarem, a postęp technologiczny sprzyja ich wymianie.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Grzybowska 80-82

Warszawa


Obsługa

INFOBIZTECH

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Program szkolenia

Ochrona danych - zagadnienia praktyczne

Zdajemy sobie sprawę jak wiele wątpliwości budzi pojęcie przetwarzania danych osobowych.

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz towarzyszące jej rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Obecnie trwają pracę nad rozporządzeniem Unijnym, które miałoby wprowadzić kary dla przedsiębiorców, którzy nie wypełniają swoich obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Miałyby one wynosić nawet do 5 % obrotu – podobne rozwiązanie funkcjonuje w przypadku kar nakładanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Choć rozporządzenie ma wejść w życie dopiero w 2014 roku to już teraz należałoby pomyśleć o wdrożeniu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie gdyż jest to wymóg aktualny również teraz a proces wdrożenia może potrwać nawet kilka miesięcy.



Cel szkolenia




Głównym celem szkolenia jest przekazanie wytycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość praktycznego rozwiązania nurtujących go problemów, zadania pytań, rozwiania wątpliwości. Analizie zostaną poddane najczęstsze błędy popełniane w trakcie przetwarzania danych osobowych. Uczestnicy po szkoleniu będą znali swoje prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Pracodawca będzie przygotowany m.in. na kontrolę z PIP.

Przykładowe pytania ze szkolenia:

Czy umieszczanie służbowych adresów e-mail pracowników na stronie internetowej pracodawcy jest zgodne z przepisami prawa?

Czy istnieją jakieś ogólne wytyczne odnoście tego, jakich danych osobowych może żądać pracodawca od pracownika na potrzeby przyznawania mu świadczeń socjalnych z zakładowego funduszu?




Profiluczestnika

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób mających do czynienia z danymi osobowymi, szczególnie pracowników obsługi klienta, przedstawicieli działów personalnych, działów marketingu czy osób odpowiadających za bazy danych.


Program szkolenia
1.Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych:◦ustawa o ochronie danych osobowych
◦akty wykonawcze
◦inne akty prawne bezpośrednio związane z ochroną danych osobowych

2.Zakres podmiotów objętych wymogami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych◦Administrator Danych Osobowych
◦Administrator Bezpieczeństwa Informacji
◦Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
◦Inspektorzy GIODO
◦Administrator Systemu Informatycznego
◦Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych
◦„Procesor” danych osobowych
◦Odbiorca danych osobowych

3.Zakres danych objętych wymogami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych – praktyczne przykłady:◦dane osobowe
◦dane osobowe wrażliwe („sensytywne”)
◦przetwarzanie danych osobowych
◦zgoda na przetwarzanie danych osobowych
◦obowiązek informacyjny
◦zbiór danych osobowych
◦obowiązek rejestracyjny

4.Nowe technologie a ochrona danych:◦portale społecznościowe
◦pliki Cookies, geolokalizacja, biometria, inne
◦dane osobowe a usługa elektroniczna

5.Dokumenty związane z ochroną danych osobowych
6.Obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych
7.Przechowywanie i ochrona danych osobowych – przykłady praktyczne
8.Zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i informatyczne danych osobowych:◦obszar przetwarzania
◦polityka haseł
◦polityka kluczy
◦powierzenie przetwarzania danych osobowych

9.Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych – praktyczne przykłady konsekwencji braku ochrony danych osobowych◦sankcje wynikające z ustawy i inne konsekwencje jej naruszenia
◦sankcje administracyjne
◦kontrole PIP i GIODO – jedna kontrola – porozumienie między GIODO a PIP
◦sankcje karne
◦odszkodowania
◦„Czarny PR”

10.Planowane zmiany w zakresie danych osobowych

Dodaj ofertę

Więcej informacji


Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:
•wykłady i ćwiczenia
•bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
•lunch
•przerwy kawowe
•certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

tel: (22) 250 12 15
kom: 723 278 101
fax: (22) 250 12 13
e-mail: marzena.lamparska@infobiztech.pl