Controlling personalny- analiza kosztów pracy.

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Kadry i płace

Controlling personalny, czyli analiza kosztów pracy to doskonałe narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 890 zł

Miejsce wydarzenia:

Katowice


Obsługa

INFOBIZTECH

Cel szkolenia

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że koszty pracy stanowią (po kosztach materiałów i energii) najważniejszą pozycję spośród kosztów rodzajowych przedsiębiorstw produkcyjnych (w przedsiębiorstwach usługowych mają zwykle najwyższy udział), wpływając znacząco na konkurencyjność firmy.

Controlling personalny, czyli analiza kosztów pracy to doskonałe narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi. Zadaniem controllingu personalnego jest zbieranie, opracowywanie i przygotowywanie informacji personalnych niezbędnych w procesie podejmowania decyzji, a także koordynacja planów i innych projektów personalnych oraz sprawowanie kontroli bieżącej. Controlling personalny to doskonały system wczesnego ostrzegania przed rosnącymi kosztami pracy. Przy pomocy controllingu personalnego mierzymy m.in.: zatrudnienie, produktywność, koszty i czas pracy, ruchliwość pracowniczą rentowność inwestycji w kapitał ludzki.

Głównym celem szkolenia jest poznanie podstawowych założeń controllingu i jego wpływu na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również wykształcenie umiejętności skutecznego controllera w procesach personalnych.

Uczestnicy szkolenia ponadto:
będą potrafili zidentyfikować obszary zastosowania controllingu personalnego
nabędą wiedzę na temat planowania i ustalania wskaźników z zakresu gospodarki kadrowej
zapoznają się ze sposobami i narzędziami motywowania pracowników
zapoznają się z motywacyjną funkcją wynagrodzeń oraz rolą szkoleń i programów rozwoju

Program szkolenia

Controlling personalny, czyli analiza kosztów pracy to doskonałe narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi. Zadaniem controllingu personalnego jest zbieranie, opracowywanie i przygotowywanie informacji personalnych niezbędnych w procesie podejmowania decyzji, a także koordynacja planów i innych projektów personalnych oraz sprawowanie kontroli bieżącej. Controlling personalny to doskonały system wczesnego ostrzegania przed rosnącymi kosztami pracy. Przy pomocy controllingu personalnego mierzymy m.in.: zatrudnienie, produktywność, koszty i czas pracy, ruchliwość pracowniczą rentowność inwestycji w kapitał ludzki.

Głównym celem szkolenia jest poznanie podstawowych założeń controllingu i jego wpływu na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również wykształcenie umiejętności skutecznego controllera w procesach personalnych.

Uczestnicy szkolenia ponadto:
•będą potrafili zidentyfikować obszary zastosowania controllingu personalnego
•nabędą wiedzę na temat planowania i ustalania wskaźników z zakresu gospodarki kadrowej
•zapoznają się ze sposobami i narzędziami motywowania pracowników
•zapoznają się z motywacyjną funkcją wynagrodzeń oraz rolą szkoleń i programów rozwoju


Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania HR w firmach, menedżerów i pracowników działów odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa; oraz pozostałych pracowników, którzy chcą usprawnić kierowanie i odpowiednio efektywnie kształtować zachowania personelu oraz relacje interpersonalne w przedsiębiorstwie.


Program szkolenia

1.Kapitał ludzki zasobem strategicznym organizacji
2.Controlling personalny◦formy i funkcje controllingu
◦operacyjny i strategiczny wymiar controllingu personalnego
◦organizacja controllingu personalnego
◦miary efektywności procesów personalnych
◦controlling personalny w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi

3.Narzędzia controllingu personalnego i obszary zastosowania ◦podstawowe jakościowe i ilościowe narzędzia wykorzystywane w planowaniu, monitorowaniu i korygowaniu procesu zarządzania personelem
◦stopa zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (ROIHC)
◦wartość dodana kapitału ludzkiego (VAHC)
◦wskaźniki dotyczące stanu i struktury zatrudnienia
◦wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych
◦wskaźniki dotyczące produktywności
◦wskaźniki jednostkowego kosztu pracy
◦wskaźniki wykorzystania czasu pracy itd.
◦wskaźniki rentowności zatrudnienia, etc.
◦controllingowe planowanie zasobów osobowych przedsiębiorstwa
◦ustalanie i monitorowanie popytu i podaży pracowników

4.Controller personalny w procesie rekrutacji i selekcji pracowników oraz w stymulowaniu rozwoju potencjału pracy ◦planowanie, wybór oraz ocena źródeł i form rekrutacji pracowników
◦kontrola przebiegu procesu rekrutacyjnego oraz związanych z tym kosztów
◦metodyka oceny efektywności szkoleń w wymiarze ilościowym i jakościowym
◦analiza progu opłacalności szkoleń wewnątrzzakładowych

5.Controlling personalny a system motywacyjny w przedsiębiorstwie◦zadania controllera w kształtowaniu proefektywnościowego systemu motywacyjnego
◦analiza finansowych i pozafinansowych elementów systemu motywacyjnego

6.Rola controllera przy tworzeniu i wdrażaniu systemu ocen pracowniczych◦oceny pracownicze, jako podstawa planowania rozwoju personelu
◦controlling personalny w procesie opracowywania, wdrażania i kontroli realizacji systemu ocen pracowniczych

7.Wartościowanie pracy jako
podstawowa metoda ustalania płacy zasadniczej
◦obszary wykorzystania wyników wartościowania pracy
◦procedura controllingu i potrzeba dynamicznego wartościowania pracy
◦metody wartościowania pracy
◦mierniki dotyczące oceny wartościowania pracy

Dodaj ofertę

Więcej informacji


Cena obejmuje:
wykłady i ćwiczenia
bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
lunch
przerwy kawowe
certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

tel: (22) 250 12 15
kom: 723 278 101
fax: (22) 250 12 13
e-mail: marzena.lamparska@infobiztech.pl