Podatek u źródła dla nierezydentów

Kategoria: Szkolenia › Księgowość › Rachunkowość

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Grzybowska

Warszawa


Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz uregulowaniami prawa krajowego w zakresie podatku u źródła dla nierezydentów.

Program szkolenia

1.Uregulowania wewnętrznego prawa podatkowego:◦pojęcie rezydenta
◦miejsce zamieszkania lub siedziba w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i umowie modelowej OECD
◦pojęcie nierezydenta uzyskujących dochody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
◦znaczenie certyfikatów rezydencji dla opodatkowania u źródła
◦zaświadczenie zakładu jako podstawa stosowania Umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

2.Ogólna charakterystyka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:◦międzynarodowe podwójne opodatkowanie
◦istota i funkcje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

3.Metody unikania podwójnego opodatkowania w prawie krajowym oraz umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:◦metoda zwolnienia – zasady stosowania
◦metoda odliczenia oraz jej rodzaje
◦przykłady poszczególnych metod występujące w zawartych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

4.Opodatkowanie zysków zakładów - działalność prowadzona przez nierezydenta na terytorium RP:◦pojęcie zakładu
◦ustalanie zysków zakładu

5.Zasady rozliczania wypłacanych nierezydentom należności oraz otrzymywanych należności od nierezydentów◦obowiązkowe deklaracje i informacje podatkowe, w tym informacje IFT oraz rozliczanie roczne - CIT-Z
◦terminy składania zeznań i informacji
◦sankcje za brak składania informacji i zeznań

6.Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych – PROBLEMY INTERPRETACYJNE (omówienie):◦zryczałtowane opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych w świetle prawa krajowego
◦opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego
◦wpływ dyrektywy o odsetkach i należnościach licencyjnych oraz dyrektywy o dochodach z oszczędności na opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych

7.Opodatkowanie dywidend – OTRZYMANYCH I WYPŁACONYCH:◦zryczałtowane opodatkowanie dywidend w świetle prawa krajowego
◦opodatkowanie dywidend z uwzględnieniem postanowień o unikaniu podwójnego opodatkowania
◦wpływ dyrektywy o spółkach – matkach i spółkach – córkach na opodatkowanie dywidend

8.Opodatkowanie dochodów i wynagrodzeń z zagranicy:◦opodatkowanie dochodu z pracy
◦opodatkowanie wynagrodzeń dyrektorów
◦opodatkowanie emerytur
◦opodatkowanie umów zleceń i o dzieło
◦pojęcie i uregulowania związane z oddelegowaniem pracownika
◦opodatkowanie studentów

9.Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z nieruchomości oraz przeniesienia własności majątku:◦opodatkowanie dochodów z nieruchomości i majątku zgodnie z prawem krajowym
◦opodatkowanie dochodów z nieruchomości i majątku na podstawie przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania

10.Opodatkowanie podmiotów powiązanych:◦pojęcie podmiotów powiązanych
◦przyczyny szczególnych regulacji podatkowych dotyczących podmiotów powiązanych
◦zasada arm’s lenght i jej odzwierciedlenie w prawie polskim
◦metody ustalania cen transakcyjnych
◦obowiązki w zakresie dokumentacji ciążące na podatnikach dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi
◦zasady dokonywania korekt zobowiązań podatkowych
◦szkodliwa konkurencja podatkowa – „raje podatkowe”Metody szkoleniowe
•wykład
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin i miejsce szkolenia
Warszawa


Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:
•wykłady i ćwiczenia
•bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
•lunch
•przerwy kawowe
•certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto, do podanej ceny należy doliczyć 23 % VAT
Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13 infobiztech@infobiztech.pl marzena.lamparska@infobiztech.pl