Zamykanie projektów infrastrukturalnych

Kategoria: Szkolenia › Finanse › Analityka

"Nowe wytyczne Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wprowadzają bezwzględny obowiązek aktualizowania analiz finansowo-ekonomicznych dla projektów generujących dochód


Organizator:

Logo Open Training sp. z o.o.

Open Training sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 533 302 646

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 680 zł

Miejsce wydarzenia:

Żurawia 32/34

Warszawa


Obsługa

MICHAŁ RUTKOWSKI

Cel szkolenia

"Nowe wytyczne Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wprowadzają bezwzględny obowiązek aktualizowania analiz finansowo-ekonomicznych dla projektów generujących dochód w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 najpóźniej w momencie składania wniosku o płatność salda końcowego.

W większości projektów samorządowych nie przewidywano żadnych opłat ponoszonych przez korzystających z infrastruktury wybudowanej przy wsparciu unijnym. Tymczasem infrastrukturę tę trzeba utrzymać, co w dobie kryzysu staje się szczególnie trudnym zadaniem. Jedynym sensownym rozwiązaniem w tej sytuacji okazuje się wprowadzanie odpłatności np. za parkowanie, umieszczanie reklam, korzystanie z sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych, organizowanie wesel, wynajmowanie powierzchni pod kawiarenkę czy sklepik, etc.

Umiejętna aktualizacja analizy, w momencie składania wniosku o płatność końcową, pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji związanych z koniecznością zwracania wypracowanego dochodu proporcjonalnie do dofinansowania i to w bardzo długim horyzoncie czasowym. Dodatkowo nakłada się na to wątek trwałości projektu, ryzyka wystąpienia pomocy publicznej oraz kwalifikowalności podatku VAT."

Program szkolenia

"PROGRAM

1. Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie
- Trwałość
- Dochodowość
- Archiwizacja dokumentów
2. Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu
3. Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane
4. Definicja okresu trwałości projektu
5. Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
6. Podstawowe zasady obliczania luki finansowej
- Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z dnia 27 września 2011r.
- Wytyczne Komisji Europejskiej – Komitetu Koordynującego Fundusze (COCOF) - interpretacja zapisów art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (COCOF 07/0074/09 z dnia 30 listopada 2010 r.)
- Metodologia przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Wytyczne, Nowy okres programowania 2007-2013, Dokument roboczy nr 4, Bruksela (ang. Guidance on the methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis)
- Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (ang. Guide to cost-benefit analysis of investment projects)
- dodatkowe wytyczne, w tym wytyczne JASPERS
7. Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej
- W jakich przypadkach należy ponownie przeliczać lukę finansową?
- Zmiana poziomu dofinansowania w projekcie a luka finansowa
- Zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania
8. Zasady określenia poziomu dofinansowania
- Wyłączenia ze stosowania luki finansowej modyfikacja art. 55 rozp. 1083/2006 wprowadzona rozp. 1341/2008
- Ewentualne błędy w analizie finansowej i ekonomicznej
- Rozliczenie projektu – horyzont czasowy monitorowania dochodów
9. Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości
10. Obowiązki jakie nakłada na Instytucje Zarządzające ust. 3 i 4 art. 55 rozp. 1083/2006
- Monitorowanie dochodów i kosztów w projektach, w tym w projektach projektów generujących dochód
- Monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006
- Monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 (po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 539/2010)
- Monitorowanie kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów generujących dochód
- Czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości?
11. Dochodowość w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 a trwałość projektu w rozumieniu art. 57 rozp. 1083/2006
12. Kontrola projektów generujących dochody - instytucje kontrolujące i ich kompetencje
13. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody
14. Kwalifikowalność podatku VAT
15. Promocja projektów w okresie trwałości

"

Dodaj ofertę

Więcej informacji

"Szkolenie poprowadzi doświadczony ekspert – praktyk:

MICHAŁ RUTKOWSKI – Wieloletni trener i konsultant z zakresu funduszy europejskich posiadający dyplom trenera europejskiego o specjalności zarządzanie funduszami strukturalnymi. W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego dla Ministerstwa Finansów na stworzenie w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji funduszy Unii Europejskiej po akcesji. Od kliku lat aktywnie uczestniczy w pracach licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Autor szeregu opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy strukturalnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu interaktywnych szkoleń/warsztatów z zastosowaniem technik moderacji wizualnej oraz metod partycypatywnych (ZOPP, Metoda Aktywnego Planowania Strategii) – ponad 500 przeprowadzonych kursów dla przedstawicieli administracji centralnej, samorządowej wszystkich szczebli i instytucji zrzeszających samorządy, banków, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, pracowników naukowych wyższych uczelni, i wielu innych."