Kurs Rachunkowości I stopnia

Kategoria: Szkolenia › Księgowość › Rachunkowość

Kurs podstawowy z rachunkowości przygotowany jest dla osób które nie miały styczności z rachunkowością, a wiążą z nią swój dalszy rozwój zawodowy lub chcą poszerzyć swoją wiedzę. Wprowadza w obszary niezbędnej wiedzy z zakresu podstaw rachunkowości.


Organizator:

Logo Szkolenia Łódź

Szkolenia Łódź

Wielkopolska 37
91-026 Łódź
tel. +48 797 498 073

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 550 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Kilińskiego

Łódź


Cel szkolenia

CELE KURSU

- przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń z urzędami skarbowym i ZUS;

- praca z „żywymi” dokumentami księgowymi;

Program szkolenia

TEMATYKA KURSU

1. Podstawy rachunkowości

a) podstawowe pojęcia rachunkowości,
b) podmioty i przedmiot rachunkowości,
d) metody i zasady rachunkowości,
e) organizacja rachunkowości jednostki (polityka rachunkowości),
f) rachunkowość jako system informacyjny (SIR),
g) konto księgowe, metody zapisu, sposób funkcjonowania,
h) księgi rachunkowe,
i) dokumenty księgowe,
j) podstawowe okresy (terminy) w rachunkowości.

2. Rozrachunki

a) zobowiązania wobec dostawców,
b) należności od odbiorców,
c) formy rozrachunków z kontrahentami,
d) rozrachunki z pracownikami, z Urzędem Skarbowym, z ZUS
e) terminowość rozrachunków.

3. Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa ( aktywa i pasywa):


a) podział i klasyfikacja aktywów:
- rzeczowy majątek trwały,
- rzeczowy majątek obrotowy,
- należności,
- wartości niematerialne i prawne,
- inwestycje,
b) podział i klasyfikacja pasywów:
- kapitały,
- zobowiązania,
- rozliczenia międzyokresowe,
c) wstępnie Bilans,
d) ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych.

4. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie:


a) klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów,
b) klasyfikacja i sposób ujmowania kosztów,
c) tworzenie wyniku finansowego,

5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie:


a) księgi rachunkowe,
b) konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
c) otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych,
d) poprawianie błędów stwierdzonych w dowodach i zapisach księgowych,
e) ochrona i zasady przechowywania dokumentacji,
f) ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych po dniu bilansowym.

6. Lista płac:


a) wynagrodzenie netto i brutto,
b) obliczanie i odprowadzanie składek,
c) rozrachunki z ZUS.

7. Sprawozdanie Finansowe przedsiębiorstwa:


a) Bilans,
b) rachunek Zysków i Strat,
c) rachunek przepływów pieniężnych,
d) informacja dodatkowa,
e) tryb i metody sporządzania oraz ogłaszania sprawozdań,
f) odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań.

8.Elementy prawa podatkowego:


a) pojęcie podatku,
b) konstrukcja i funkcje podatków,
c) ogólny podział podatków (podatki dochodowe, przychodowe, obrotowe, majątkowe, podatki pośrednie, podatki bezpośrednie).

Dodaj ofertę