Zamówienia publiczne – nowelizacja ustawy

Kategoria: Szkolenia › Prawo › Zamówienia publiczne

uczestnika

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zamówieniami publicznymi.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Gdańsk


Obsługa

InfoBizTech

Cel szkolenia

Program szkolenia System zamówień publicznych w Polsce: dziś i jutro.omówienie aktualnych źródeł prawa w zakresie zamówień publicznych – zwrócenie szczególnej uwagi na ostatnie zmiany w przepisach ustawy (...)

Program szkolenia

Program szkolenia
1.Zakres stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych:◦jakie podmioty są zobligowane do stosowania przepisów ustawy (wyłączenia podmiotowe)
◦do jakich zamówień nie trzeba stosować przepisów ustawy (wyłączenia przedmiotowe)

2.Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nowe rozporządzenia wykonawcze - zmiany w prawie wprowadzone 20 lutego 2013 roku◦nowa definicja robót budowlanych, obiektu budowlanego – wykaz robót budowlanych
◦przesłanka wykluczenia wykonawców nienależycie wykonujących zamówienia publiczne
◦ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
◦zasady wykluczenia z postępowania wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej
◦dialog techniczny
◦opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert w przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnym

3.Czynności przygotowawcze przy udzielaniu zamówień publicznych- szacowanie zamówień publicznych - zasady◦błędy
◦szacowanie w ramach całorocznych planów zamówień a realizacja projektów
◦współfinansowanych ze środków UE
◦dzielenie zamówienia na części
◦zamówienia nieplanowane

4.Dokumentacja rozpoczynająca procedurę udzielenia zamówienia publicznego - opis przedmiotu zamówienia◦wybór trybu udzielenia zamówienia i najczęstsze błędy przy wyborze trybu
◦sprawne i prawidłowe sporządzenie SIWZ (warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania ich oceny, kryteria oceny ofert)
◦dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

5.Korespondencja z Wykonawcami w tym:◦odpowiedzi na zapytania
◦wezwanie do uzupełnienia
◦modyfikacja SIWZ

6.Wybór najkorzystniejszej oferty w tym:◦wypełnianie Protokołów
◦omówienie najczęstszych błędów związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty

7.Ustalanie warunków udziału w postępowaniu: wymagane dokumenty – dobre i złe praktyki wraz z przykładami lub analizą najciekawszego orzecznictwa
8.Zamówienia dodatkowe a zamówienia uzupełniające: podstawowe różnice, zasady ich udzielania oraz dokumentowania, możliwość kwestionowania ich udzielenia
9.Zamówienia do 14.000 EURO:◦wymóg wydatkowania środków w sposób celowy, oszczędny i efektywny
◦sposób udzielenia zamówień podprogowych
◦ustalenie wartości szacunkowej zamówienia
◦określenie przedmiotu zamówienia
◦sposoby udzielania zamówień podprogowych
◦nowe obowiązki dotyczące sprawozdawczości

10.Konsekwencje błędów przy udzielaniu zamówienia i odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy:◦taryfikator
◦naruszenie dyscypliny finansów publicznych (podział kompetencji między kierownikiem zamawiającego i komisję przetargową)
◦kary nakładane przez Prezesa UZP
◦odpowiedzialność karna


Metody szkoleniowe

•wykład
•ćwiczenia
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin i miejsce szkolenia
•23.09.2013, Gdańsk
•28.10.2013, Warszawa


Cena szkolenia

490 PLN*,

Cena obejmuje:
•wykłady i ćwiczenia
•bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
•lunch
•przerwy kawowe
•certyfikat uczestnictwa

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13 infobiztech@infobiztech.pl marzena.lamparska@infobiztech.pl