Rozliczenie wynagrodzeń - warsztat paktyczny

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Kadry i płace

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr i płac i księgowości.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Warszawa


Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest omówienie zagadnień naliczania wynagrodzeń na przykładach praktycznych z uwzględnieniem zmian oraz trudnych przypadków z list płac.

Program szkolenia


Program szkolenia
1.Na co warto zwrócić uwagę przy naliczaniu wynagrodzeń w związku z ubiegłoroczną nowelizacją przepisów o urlopach rodzicielskich oraz przepisów o czasie pracy◦ustalanie wynagrodzenia za pracę i zasiłku macierzyńskiego w okresie łączenia korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy z uwzględnieniem niezdolności do pracy powstałej w tym okresie,
◦wysokość zasiłku macierzyńskiego i zasady wypłaty wyrównania
◦wynagrodzenie za miesiąc w którym rozkład czasu pracy nie przewiduje wykonywania pracy w zależności od systemu wynagradzania
◦wynagrodzenie za miesiąc w którym rozkład czasu pracy przewiduje ograniczoną liczbę godzin do przepracowania (np. 16 godz.)
◦ustalanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w przedłużonych do 12 miesięcy okresach rozliczeniowych z uwzględnieniem sytuacji rozwiązania lub nawiązania stosunku pracy w trakcie przedłużonego okresu rozliczeniowego

2.Praktyczne zastosowanie regulacji przepisów rozporządzenia o wynagrodzeniach, w tym m.in.:◦kontrowersje dotyczące wypłaty wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej za miesiąc w którym pracownik nie przepracował ani jednego dnia
◦czy należy wypłacić wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej, jeżeli niezdolność do pracy wskutek choroby trwa 30 dni, w sytuacji gdy miesiąc obejmuje 31 dni i pracownik przepracował jeden dzień?
◦czy należy wypłacić wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej, jeżeli niezdolność do pracy trwa pełny kalendarzowy miesiąc, w sytuacji gdy miesiąc obejmuje mniej niż 30 dni (luty – 28 dni)?
◦zasady pomniejszania wynagrodzenia określonego w stałej miesięcznej wysokości w miesiącu, w którym pracownik był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż choroba i za ten okres nie zachował prawa do wynagrodzenia
◦jak należy rozumieć pojęcie „liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu”, w kontekście ustalania m.in. dodatku za pracę w porze nocnej, dodatku za pracę nadliczbową, wynagrodzenia za czas przestoju czy wynagrodzenia za czas dyżuru?

3.Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop:◦ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
◦wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego (zmiana w składnikach wynagrodzenia i zmiana w wysokości tych składników)
◦wpływ przerw w wykonywaniu pracy na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego
◦składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc (czy należy uwzględniać je w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego?)
◦zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (współczynnik do ekwiwalentu obowiązujący w 2014 r.)
◦zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop (przy obliczaniu odpraw, odszkodowań i innych świadczeń ze stosunku pracy; gdzie występują różnice)
◦ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego oraz za czas innych okresów niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (z uwzględnieniem zmiany w zasadach ustalania wynagrodzenia za urlop szkoleniowy)

4.Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące w związku niezdolnością do pracy:◦ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, w tym zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników za okresy kwartalne, półroczne, roczne lub inne. Premie, nagrody, dodatki, świadczenia pozapłacowe w podstawie wymiaru zasiłku
◦składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego – zasady uzupełniania wynagrodzenia (w tym: uzupełnianie wynagrodzenia za miesiąc za który pracownik otrzymał m.in. wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, czy należy uzupełnić wynagrodzenie za miesiąc w którym pracownik odbierał czas wolny za przepracowane godziny nadliczbowe?)
◦podstawa wymiaru zasiłku w miesiącu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek – ustalanie średniego wskaźnika potrąconych składek (uzupełnianie wynagrodzenia za miesiąc w którym nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek)
◦wynagrodzenie za czas przestoju i za czas pełnionego dyżuru w podstawie wymiaru zasiłku
◦wpływ zmiany warunków zatrudnienia na podstawę wymiaru zasiłku; zmiana wymiaru czasu pracy (przeliczanie składników za okresy dłuższe niż jeden miesiąc po zmianie wymiaru czasu pracy), zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia, zamiana składnika wynagrodzenia na inny (w tym. zamiana składnika miesięcznego na roczny, kwartalnego na miesięczny itp.)
◦jak w kontekście ustalania podstawy wymiaru zasiłku należy traktować dodatki z tytułu przekroczenia średniotygodniowych norm czasu pracy, wypłacane wraz z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego w przypadku dłuższych niż miesięczny okresów rozliczeniowych?
◦wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z tytułu umowy zlecenia w podstawie wymiaru zasiłku (m.in. w przypadku zawierania kolejnych umów zleceń bez dnia przerwy i po przerwie)
◦ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłku (czy podstawa wymiaru zasiłku może ulec zmianie, mimo iż przerwa w okresie pobierania zasiłków jest krótsza niż 3 kalendarzowe miesiące?)
◦minimalna podstawa wymiaru zasiłku, w tym w sytuacji gdy pracownik otrzymuje składnik wypłacany za okres absencji chorobowej (która podstawa podlega waloryzacji w przypadku rozpoczęcia pobierania świadczenia rehabilitacyjnego w sytuacji gdy podstawa wymiaru zasiłku została podwyższana do poziomu minimalnej?)
◦dostarczenie zwolnienia lekarskiego po terminie i obniżenie zasiłku o 25% (jaki zasiłek oprócz chorobowego ulega obniżeniu?),
◦zasiłek opiekuńczy w przypadku systemu pracy zmianowej rodziców (czy ZUS Z-15 musi być wypełniony do każdej opieki nad dzieckiem?)

5.Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych:◦pojęcie i zasady ustalania normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych z uwzględnieniem kwestii kontrowersyjnych; czy w podstawie obliczenia normalnego wynagrodzenia należy uwzględniać premię,
◦pojęcie i zasady ustalania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych; czy w podstawie obliczenia dodatku należy uwzględniać dodatek funkcyjny,
◦kiedy normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych może mieć inną podstawę niż dodatek za nadgodziny?,
◦jakie wynagrodzenie wypłacić pracownikowi otrzymującemu stałą pensje, gdy praca w godzinach nadliczbowych ma miejsce w jednym miesiącu, a odbiór czasu wolnego w następnym?.

6.Zasady dokonywania potrąceń:◦z wynagrodzenia za pracę, z zasiłków,
◦ze świadczeń z ZFŚS,
◦z wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych,
◦kwota wolna od potrąceń w miesiącu, gdy obok wynagrodzenia wypłacamy pracownikowi odprawę, nagrodę jubileuszową, ekwiwalent za urlop itp.

7.Wybrane zagadnienia z zakresu zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz ustalania zaliczki na podatek dochodowy, w tym m.in.:◦przychody zwolnione od składek na które warto zwrócić szczególną uwagę,
◦świadczenia przysługujące w okresie urlopu wychowawczego i macierzyńskiego a składki ZUS,
◦świadczenia oskładkowane a wolne od podatku na liście płac – szczególne zasady ustalania podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy do US.

8.Lista płac dla pracownika, zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła, członka zarządu, członka rady nadzorczej, osoby zatrudnionej w ramach umowy o praktykę absolwencką; na czym polegają różnice◦w przypadku nadpłaty wynagrodzenia w związku z dostarczeniem zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty wynagrodzenia – absencja krótko i długoterminowa,
◦w przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS ,
◦jeżeli przedwcześnie zaprzestano naliczanie składek ZUS,
◦rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia za chorobę oraz zasiłku chorobowego po uznaniu niezdolności do pracy za spowodowaną wypadkiem przy pracy.Metody szkoleniowe
•wykład
•ćwiczenia
•warsztaty komputerowe
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15
fax: (22) 250 12 13
marzena.lamparska@infobiztech.pl