Czas pracy i urlopy związane z rodzicielstwem

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Kadry i płace


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Warszawa


Cel szkolenia

Czas pracy i urlopy związane z rodzicielstwem po nowelizacji przepisów.Profil uczestnikaKierownicy i pracownicy działów kadr i płac, osoby planujące i realizujące harmonogramy pracy.

Program szkolenia


Profil uczestnika

Kierownicy i pracownicy działów kadr i płac, osoby planujące i realizujące harmonogramy pracy.


Program szkolenia
1.Podstawy prawne z zakresu czasu pracy;ustawowe, układowe i wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy
2.Podstawowe pojęcia; czas pracy, praca zmianowa, doba, tydzień, pracownik zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy, kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej, norma i wymiar czasu pracy, dyżur, pracownik pracujący w nocy
3.Wliczanie do czasu pracy◦przerw w pracy
◦czasu spędzonego w podróży służbowej
◦czasu przeznaczonego na wykonanie profilaktycznych badań lekarskich
◦czasu spędzonego na szkoleniach

4.Obowiązujące normy czasu pracy i zasady ustalania obowiązującego wymiaru czasu pracy w oparciu o te normy◦ustalanie maksymalnej liczby dni roboczych i minimalnej liczby dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym oraz w skali roku

5.Zasady ustalania i wprowadzania systemów, rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych. Rodzaje systemów czasu pracy; podstawowy, równoważny, w ruchu ciągłym, przerywany, zadaniowy, skróconego tygodnia pracy i weekendowy◦zmiany dotyczące możliwości stosowania przerywanego systemu czasu pracy

6.Rozkłady czasu pracy◦obowiązek sporządzania i przekazywania pracownikom rozkładów czasu pracy
◦sztywno ustalone rozkłady czasu pracy
◦ruchome rozkłady czasu pracy; zasady wprowadzania i stosowania
◦przepisy limitujące swobodę w zakresie sporządzania harmonogramów

7.Okresy rozliczeniowe w świetle nowelizacji przepisów o czasie pracy◦zasady wprowadzania okresu rozliczeniowego wydłużonego do 12 miesięcy
◦wynagrodzenie pracownika za miesiąc w którym nie wykonywał pracy z powodu tak ustalonego rozkładu w wydłużonych okresach rozliczeniowych
◦wynagrodzenie za miesiąc w którym pracownik ze względu na ustalony dla niego rozkład wykonywał pracę przez krótki czas (np. 1 – 2 dni)
◦konsekwencje zwolnienia, zatrudnienia i przesunięcia na inną zmianę pracownika w trakcie okresu rozliczeniowego w kontekście rozliczenia czasu pracy w przedłużonych okresach rozliczeniowych
◦pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
◦godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia dobowych i średnio-tygodniowych norm czasu pracy (sposoby ustalania przekroczenia norm tygodniowych)
◦godziny nadliczbowe dla pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych
◦limity pracy w godzinach nadliczbowych; dobowe i średnio-tygodniowe w okresie rozliczeniowym i w roku
◦zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy
◦różnica miedzy godzinami nadliczbowymi a ponadwymiarowymi w przypadku pracowników niepełnoetatowych
◦kiedy ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie pracowniczej nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych
◦czas odpracowania tzw. „prywatnych wyjść z pacy” a praca nadliczbowa w świetle nowych przepisów
◦zasady wypłacania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w przedłużonych okresach rozliczeniowych

8.Odpoczynek dobowy i tygodniowy oraz związana z tym zasada maksymalnie sześciu dniowego okresu wykonywania pracy
9.Przerwy w pracy; obligatoryjne i dobrowolne
10.Praca w godzinach nadliczbowych:
11.Zasady rekompensaty za czas dyżuru w przypadku; wykonywania pracy, niewykonywania pracy, dyżuru pełnionego w domu
12.Ustalanie pory nocnej i rekompensata z tytułu pracy w porze nocnej. Obowiązki pracodawcy związane z wprowadzeniem pojęcia „pracownika pracującego w nocy”
13.Dopuszczalność zatrudniania pracowników w niedziele i święta i zasady rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w niedzielę lub święto
14.Prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz ewidencjonowanie godzin pracy; różnice w pojęciach
15.Przepisy ochronne o czasie pracy w odniesieniu do; kobiet w ciąży, pracowników opiekujących się małym dzieckiem, niepełnosprawnych, młodocianych, pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych
16.Urlop macierzyński w „podstawowym wymiarze”◦w jakich okolicznościach i na jakich zasadach ojciec dziecka może korzystać z urlopu macierzyńskiego
◦zasady udzielania urlopu przed porodem po nowelizacji przepisów
◦urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

17.Dodatkowy urlop macierzyński po nowelizacji przepisów◦wydłużenie wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego
◦zmiany w zakresie wnioskowania o dodatkowy urlop macierzyński
◦możliwość wykorzystania dodatkowego urlopu macierzyńskiego w dwóch częściach i dzielenia się pomiędzy rodzicami tym urlopem
◦zasady rezygnacji z całości lub z części dodatkowego urlopu macierzyńskiego
◦urlop na warunkach dodatkowego urlopu macierzyńskiego

18.Wprowadzenie nowego urlopu „rodzicielskiego”
19.Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i za okres urlopu rodzicielskiego◦wysokość zasiłku w zależności od trybu wnioskowania o udzielnie urlopów
◦zasady wypłaty wyrównania zasiłku macierzyńskiego
◦na co należy zwrócić uwagę w przypadku porodu „mnogiego”, aby nie stracić w kontekście wysokości zasiłku macierzyńskiego

20.Łączenie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy który udzielił urlopu◦ustalanie wynagrodzenia za pracę i zasiłku macierzyńskiego w okresie łączenia urlopu z wykonywaniem pracy
◦rozliczanie absencji pracownika w tym chorobowych w okresie łączenia korzystania z urlopu z pracą

21.Zasady udzielania urlopu ojcowskiego i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za jego okres
22.Urlop wychowawczy w świetle znowelizowanych przepisów
23.Urlop wypoczynkowy w kontekście uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem
24.Ochrona trwałości stosunku pracy pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem◦wymiar urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenia jednego i większej ilości dzieci przy jednym porodzie
◦zasady wnioskowania o udzielenie urlopu rodzicielskiego
◦możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego w częściach
◦dzielenie urlopu rodzicielskiego pomiędzy rodzicami
◦możliwość równoczesnego korzystania z urlopu rodzicielskiego przez rodziców dziecka
◦zasady rezygnacji z całości lub części urlopu rodzicielskiegoMetody szkoleniowe
•wykład
•ćwiczenia
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15
fax: (22) 250 12 13
marzena.lamparska@infobiztech.pl