OCENA KONDYCJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Kategoria: Szkolenia › Finanse › Zarządzanie finansami


Organizator:

Logo Open Training sp. z o.o.

Open Training sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 533 302 646

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1480 zł

Miejsce wydarzenia:

Chopina 7 lokal 50

Warszawa


Obsługa

Dariusz Pelc

Cel szkolenia

praktyczny sposób odpowiemy m.in. na pytania
 Jak czytać, analizować i interpretować sprawozdania finansowe?
 Jak skutecznie badać standing finansowy kontrahenta?
 Jak praktycznie interpretować wskaźniki finansowe z uwzględnieniem tendencji i konsekwencji na przyszłość?
 Na czym polega kreatywna księgowość?
 Jakie są zasady tworzenia skutecznego biznes planu?

Program szkolenia

Wprowadzenie – cele działania w szczególności analiz ekonomiczno - finansowych:
 Związek między analizą ek.-fin., procedurami firmy i zadaniami
 Znaczenie analizy, czym jest analiza a czym nie jest, znaczenie procedur, mity
 Współpraca w przedsiębiorstwie w kontekście finansów i analiz
 Wykorzystanie finansów i analiz do celów oceny kondycji, budowania wartości itp.
Prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzanie firmą
 Typowy model firmy prowadzącej działalność gospodarczą:
 aktywa
 biznes
 funkcje
 Zarządzanie firmą w kontekście celów i zasobów
 Model biznesowy analizowanej firmy

Podstawy sprawozdawczości i rachunkowości
 Kluczowe informacje – rynek, organizacja i marketing (analiza jakościowa), finanse (analiza ilościowa), a w tym:
 kryteria kwalifikacji do określonego sektora
 rozmiar prowadzonej działalności
 formy organizacyjno–prawne
 cechy charakterystyczne, powtarzalność
 podstawowe obowiązki ewidencyjne firm prowadzących pełną księgowość
 marketing firmy, branża, rynek, konkurencja, sezonowość
 otoczenie rynkowe dalsze (makro) i bliskie
 ocena jakości działania przedsiębiorcy (analiza SWOT), metodologia prawidłowej analizy, wnioskowanie, typowe błędy
 spójność analizy jakościowej i ilościowej
 Przepisy podatkowe, przepisy i ustawa o rachunkowości, MSR, rodzaje rachunkowości
 cele ustawy, przepisy ogólne,
 rodzaje rachunkowości i cele rachunkowości
 podatkowa
 finansowa
 zarządcza
 „kreatywna”
 „analityczna”
 pozostałe przepisy dotyczące prowadzenia rachunkowości i działalności

Skąd się biorą liczby ? – Źródła i zakres informacji podlegających ocenie (analiza jakościowa)
 Dokumenty stwierdzające status prawny firmy
 Sporządzane przez firmę sprawozdania finansowe: pełne lub uproszczone (bilans, rachunek zysków i strat, pełne i uproszczone przepływy pieniądza, informacje dodatkowe)
 Zaświadczenia ZUS I US, dokumenty podatkowe
 Opinie innych banków
 Internet, wywiadownie
 Ewidencja CEIDG I KRS
 Informacje i raporty z rejestru bankowego, BIK, BIG itp.
 Informacje własne banku, raport z wizji lokalnej, rozmów i wywiadów z klientem
 Informacje dotyczące wnioskowanej transakcji kredytowej
 Informacje z biznes planu
 Informacje z wniosków o dotacje
Rodzaje analiz i metodologia (wykorzystanie zasady 20-80)
 Ilościowa-jakościowa
 Historyczna-prognostyczna
 Krótko-długoterminowa
 Szybka/wstępna-pełna
 Uprawniona-nieuprawniona
 Obiektywna-subiektywna
 Proceduralna-ekonomiczna


Omówienie podstawowych sprawozdań finansowych oraz wskaźników z nimi związanych
 Zawartość sprawozdania finansowego,
 Rachunek zysków i strat:
 analiza źródeł przychodów i kosztów działalności operacyjnej,
 identyfikacja kluczowych kosztów i przychodów,
 identyfikacja zapisów związanych ze zdarzeniami jednorazowymi i nadzwyczajnymi,
 analiza pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych i ich związków ze sposobem prowadzenia działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej
 poziomy wyniku finansowego i ich interpretacja
 Bilans
 charakterystyka grup aktywów i pasywów,
 zasady wyceny aktywów i pasywów,
 analiza bilansu z punktu widzenia relacji zasobów, źródeł finansowania i sposobu prowadzenia działalności gospodarczej,
 przekształcanie bilansu do postaci usprawniającej ocenę ryzyka finansowania i efektywności działalności gospodarczej,
 identyfikacja, interpretacja i zrozumienie kluczowych informacji
 struktura aktywów i pasywów i ich interpretacja
 Rachunek przepływu środków pieniężnych - podstawy
 analiza źródeł finansowania i kierunków rozdysponowania środków pieniężnych,
 ocena zdolności przedsiębiorstwa do generowania nadwyżki finansowej,
 identyfikacja i zrozumienie kluczowych informacji
 Zmiany w kapitałach
 Informacja dodatkowa, sprawozdanie z działalności zarządu, sprawozdanie z działalności firmy
 „szybka” – wstępna ocena kondycji finansowej na podstawie sprawozdań finansowych i informacji dodatkowej
 Omówienie różnic i podobieństw podstawowych sprawozdań finansowych przygotowywanych przez firmy prowadzące uproszczoną i pełną księgowość
Analiza wskaźnikowa (podsumowanie) oraz identyfikacja i prognozowanie wpływu typowych zdarzeń gospodarczych na bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy środków pieniężnych, ocena i wyznaczenie zdolności kredytowej
 Zależności i powiązania sprawozdań finansowych,
 Kapitał obrotowy – elementy i analiza
 Analiza wskaźnikowa i wykorzystanie wyników analizy wskaźnikowej do oceny przedsiębiorstwa
 wskaźniki rentowności
 wskaźniki sprawności działania
 wskaźniki płynności
 wskaźniki zadłużenia
 wskaźniki i kryteria odrzucenia wniosków
 pozostałe wskaźniki
 Odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych:
 różnych sposobów inwestowania i finansowania przedsięwzięć,
 polityki w zakresie ewidencji przychodów i kosztów,
 ocena zdolności do rozwoju firmy,
 analiza bieżących wyników finansowych,
 Ocena i wyliczenie zdolności kredytowej, ocena wiarygodności
 Pojęcia: zdolność kredytowa, nadwyżka finansowa, płynność bieżąca, wiarygodność
Kreatywna księgowość – omówienie i przykłady najczęściej występujące w praktyce, weryfikacja sprawozdań finansowych i informacji kredytowych
Raportowanie związane z procesem kredytowania
 Jak sporządzić prawidłowy raport
 „decydowanie” czyli rekomendacje
Planowanie, podstawy oceny realności przedstawionych przez firmę prognoz finansowych, wstępna ocena biznes planu
 Zasady planowania, budżetowania operacyjnego i strategicznego oraz tworzenia biznes planu i jego zawartość
 Metody weryfikacji planów i prognozowanych sprawozdań finansowych
 Projektowanie zakresu informacji do pozyskania i formułowanie właściwych pytań
 Ocena planów i prognoz dochodowości niezbędnej do spłaty kredytu
 Ocena zdolności kredytowej na podstawie prognoz
 Wyznaczenie limitu kredytowego, propozycji kredytowych
Podstawowe elementy analizy inwestycyjnej
 Podobieństwa i różnice pomiędzy analizą działalności do kredytów obrotowych i inwestycyjnych
 Metody oceny inwestycji
 Przykład wykorzystania metody NPV, IRR
Systematyka prowadzenia analiz ekonomiczno-finansowych dla celów kredytowych – metodologia, analiza historyczna vs prognostyczna
Wartościowanie przedsiębiorstwa, podstawy wyceny firmy i jej składników, wartości niematerialne i prawne, budowanie wartości firmy.
Monitoring, podstawy kontrolingu, sygnały wczesnego ostrzegania

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Wszystkie zagadnienia prezentowane podczas szkolenia zostaną przećwiczone przez uczestników w oparciu
o analizę autentycznych przypadków metodą CASE oraz krótkie ćwiczenia.