FINANSE DLA NIEFINANSITÓW

Kategoria: Szkolenia › Finanse › Pozostałe


Organizator:

Logo Open Training sp. z o.o.

Open Training sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 533 302 646

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1280 zł

Miejsce wydarzenia:

Chopina 7 lokal 50

Warszawa


Obsługa

Dariusz Pelc,Michał Kucharski

Cel szkolenia

W sposób praktyczny odpowiemy na następujące pytania:
 co to jest biznes, aktywa, kompetencje i finanse?
 skąd się biorą liczby w sprawozdaniach finansowych?
 jak interpretować prezentowane wartości?
 jak ocenić zadłużenie przedsiębiorstwa?
 dlaczego rachunek przepływów pieniężnych jest taki ważny?
 jak ocenić zdolność kredytową firmy z perspektywy inwestora lub banku?
 skąd się biorą wskaźniki?
 jak interpretować dane płynące z analiz finansowych?

Program szkolenia

Charakterystyka przedsiębiorstw czyli „co, skąd i dlaczego”
 wprowadzenie - co to są finanse, analizy, rachunkowość, księgowość, controling i tym podobne pojęcia związane z finansami
 modele działania przedsiębiorstwa i finanse z nim związane
 podobieństwa i różnice w działaniu oraz w analizie finansowej firm różnej wielkości, branży, statusie formalnym, prawnym i podatkowym
 cele finansów i analiz finansowych (budżetowanie, planowanie, zarządzanie, rozliczenia wewnętrzne, kredyty, inwestorzy, controlling, właściciele itp.)
ĆWICZENIE – co to jest biznes, aktywa, kompetencje, liczby i finanse?
Informacje o podmiocie i otoczeniu rynkowym jako podstawa do oceny podmiotu, z którym mamy do czynienia
 skąd się biorą liczby?
 źródła informacji
 analizy strategiczne, cele, misja, wizja
 strategia i działania operacyjne
 badania rynku, branża, rodzaj działalności
 analiza SWOT
 informacje „miękkie” i „twarde”
ĆWICZENIE – skąd się biorą liczby w sprawozdaniach finansowych?
Studium przypadku – CASE I
Analiza finansowa (jakościowa) autentycznego przypadku przedsiębiorcy w oparciu o zdobytą wiedzę – praca w zespołach i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera
Omówienie podstawowych pojęć finansowych- CZĘŚĆ I
 rachunek zysków i strat
 źródła przychodów i kosztów działalności operacyjnej
 kategorie przychodów i kosztów – pieniężne i niepieniężne
 poziomy wyników finansowych w rachunku zysków i strat
 pozostałe źródła przychodów i kosztów oraz zyski i straty nadzwyczajne
 treść i budowa rachunku zysków i strat w wariantach porównawczym (koszty rodzajowe) i kalkulacyjnym
 koszty rodzajowe i ich struktura – charakterystyka poszczególnych rodzajów kosztów
 zasada współmierności kosztów
 koszty a wydatki; przychody a wpływy
 kiedy powstają przychody, kiedy powstają koszty?

Omówienie podstawowych pojęć finansowych – Część II
 bilans
 charakterystyka grup aktywów i pasywów
 zasady wyceny aktywów i pasywów
 analiza bilansu
 struktura bilansu i jej związek z ryzykiem kredytowym oraz efektywnością działalności gospodarczej
 majątek obrotowy czyli pracujący
 dlaczego w bilansie nie ma niektórych wartościowych zasobów?
 jak interpretować prezentowane wartości?
 jak ocenić zadłużenie przedsiębiorstwa?
CASE II – (kontynuacja case I)
 kontynuacja omówienia zagadnień finansowych na danych finansowych wnioskodawcy przedsiębiorcy (analiza ilościowa)
 kontynuacja analizy przypadku CASE – analiza finansowa autentycznego przypadku przedsiębiorcy w oparciu o zdobytą wiedzę – praca w zespołach i w grupie
 wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera
Podsumowanie i omówienie wyników

FINANSE DLA NIEFINANSITÓW

Omówienie podstawowych pojęć finansowych – CZĘŚĆ III
 rachunek przepływów pieniężnych – dlaczego jest taki ważny?
 zmiany w kapitale
 „szybka” ocena kondycji finansowej na podstawie sprawozdań finansowych
 analiza efektywności działalności gospodarczej
 ocena wyników finansowych w poszczególnych rodzajach działalności
 ocena zdolności do rozwoju firmy
 jak ocenić zdolność kredytową firmy z perspektywy Inwestora lub banku?
 zdolność do generowania nadwyżki
ĆWICZENIE – przepływy pieniądza
Kluczowe elementy analizy wskaźnikowej
 skąd się biorą wskaźniki?
 podstawowe wskaźniki i ich interpretacja
 wskaźniki zadłużenia; płynności; rentowności; sprawności działania
 pozostałe wskaźniki i pojęcia (np. wskaźniki giełdowe, EBIT, ROA, ROE, BEP itd.)
CASE III – analiza finansowa
 analiza finansowa autentycznego przypadku przedsiębiorcy tylko w oparciu o dane finansowe zawarte w sprawozdaniach finansowych
 formułowanie pytań na podstawie danych
 próba interpretacji prezentowanych danych w kontekście luk informacyjnych
 analiza wskaźnikowa
 wykorzystanie wskaźników do planowania i ocena planowania – praca w zespołach
i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera
Podsumowanie i omówienie wyników
Analiza finansowa przedsiębiorstwa związana z planowaniem
 analiza finansowa i jej wykorzystanie do planowania – zasady i metody
 planowanie, struktura biznes planu
 przychody i sprzedaż; koszty działalności i finansowe
 majątek i kapitały
 wykorzystanie wskaźników finansowych do planowania
Analiza finansowa przedsiębiorstwa związana z inwestowaniem
 Istota i rodzaje inwestycji
 Metody oceny projektów inwestycyjnych
 NPV; IRR; Payback Period; księgowa stopa i okres zwrotu
.

Dodaj ofertę