ZAWIERANIE I ZABEZPIECZANIE WYKONANIA UMOWY

Kategoria: Szkolenia › Prawo › Prawo handlowe

Szkolenie skupi się na przekazaniu uczestnikom wiedzy na temat ryzyk i „pułapek” związanych z charakterem poszczególnych umów i sposobami ich unikania – wszystko na gruncie praktyki sądowej. Ponadto szczegółowo omówione zostaną sposoby zabezpieczania umów zarówno zabezpieczenia klasyczne jak i quasi zabezpieczenia tj. formy zabezpieczenia przy wykorzystaniu instytucji prawnych standardowo przeznaczonych dla innych celów – opcje, pełnomocnictwa, odstąpienia, depozyty, warunkowe umowy sprzedaży, umowy powiernicze.
Szkolenie oparte zostanie na dużym doświadczeniu prowadzących i w znacznym stopniu będzie poświęcone analizie przedstawionych case study. Dzięki temu szkolenie pozwoli uzyskać wiedzę wykraczającą poza zwyczajowe postrzeganie zawierania umów i zyskać dodatkowe spojrzenie i perspektywę na problematykę „kontraktowania”.


Organizator:

Logo Open Training sp. z o.o.

Open Training sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 533 302 646

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1450 zł

Miejsce wydarzenia:

Chopina 7 lokal 50

Warszawa


Cel szkolenia

Szkolenie ma służyć przedstawieniu praktycznej wiedzy dotyczącej zawierania umów handlowych. Celem szkolenia będzie prezentacja całego procesu zawierania umowy handlowej od podjęcia decyzji o przystąpieniu do negocjacji po etap egzekucji z umowy.

Program szkolenia

MODUŁ I – DZIEŃ I
ZAWIERANIE I ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 reprezentacja stron przy umowie i sankcje związane z jej przekroczeniem
 oświadczenia, zapewnienia i gwarancje jakie winny znaleźć się w umowie
 opis przedmiotu umowy oraz postanowień regulujących jego wykonanie, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień dot. zapłaty ceny
 zabezpieczenia wykonania umowy poprzez dodatkowe instrumenty umowne (kara umowna, wykonanie zastępcze, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy, etc.)
 zabezpieczenia rzeczowe wykonania umowy (hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy)
 przewłaszczenie na zabezpieczenie jako szczególna forma zabezpieczenia
 umowne postanowienia dodatkowe
 analiza wybranych umów obrotu gospodarczego

MODUŁ II – DZIEŃ II
ZAWIERANIE I ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY KORPORACYJNEJ
 definicja umowy korporacyjnej i jej rodzaje
 proces zawierania umowy korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem określenia pola negocjacji – znacznie listów intencyjnych i tzw. termsheet, a to w kontekście odpowiedzialności za prowadzone negocjacje
 znaczenie i rodzaje due diligence oraz zakres ujawnień przed zwarciem umowy
 systemy zapewnień i gwarancji w umowach korporacyjnych oraz ocena ich skuteczności z perspektywy mierników staranności przypisywanej osobom składającym
 rodzaje odpowiedzialności za naruszenie umowy w zależności od typu naruszenia
 umowy zawierane w związku z umową korporacyjną oraz tzw. sideletters
 porozumienia „earn-out”
 zabezpieczenia umowy inwestycyjnej sensu stricte oraz zabezpieczanie umów w drodze umownej – opcje, winkulacja głosów, depozyty, arbitraż, itd.
 możliwości modyfikowania umów po ich zawarciu
 analiza wybranych umów obrotu gospodarczego w tym: umowa inwestycyjna, porozumienie wspólników, konsorcjum, umowa o zarządzanie

Dodaj ofertę