Zmiany w Prawie Pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w czasie pracy i umów cywilnoprawnych

Kategoria: Szkolenia › Prawo › Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Na szkoleniu, w sposób szczegółowy, omówione zostaną planowane zmiany w przepisach Kodeksu pracy dotyczące zawierania oraz rozwiązywania umów o pracę, których wejście w życie planuje się w tym roku.
Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
- W jaki sposób zawierać umowy cywilnoprawne, aby były zgodne z najnowszymi wytycznymi PIP i ZUS?
- Zmiany w umowach na czas określony oraz na okres próbny w 2015 roku.
- Omówienie zasad wystawiania świadectw pracy w szczególnych warunkach w świetle praktyki ZUS.
- Wyjaśnienia PIP dotyczące szkoleń BHP oraz badań lekarskich.
- Zmiany oskładkowania umów zlecenie – planowane zmiany na 2016 rok.


Organizator:

Logo WEKTOR WIEDZY

WEKTOR WIEDZY

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów
tel. 178594717

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: 2026-05-20

Cena: 295 zł

Miejsce wydarzenia:

Al. 3 Maja 13

Ostrowiec Świętokrzyski


Obsługa

Andrzej Ponczek

Cel szkolenia

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia:
Iwona Stachaczyńska, Tel: 17 784 23 81, E-mail: i.stachaczynska@wektor-wiedzy.pl


Program szkolenia

I. Rodzaje, forma, treść, sposób zawierania umów o pracę – w świetle planowanych na 2015r. zmian w zakresie zawierania umów o pracę na czas określony i okres próbny:
1. Rodzaje umów o pracę, umowy dodatkowe, problem ponawiania umów na czas określony.
2. Umowy o pracę na czas określony i okres próbny – zmiany od 2015 roku.
3. Jak sporządzić umowę o pracę - forma i treść umowy o pracę, miejsce pracy a podróże służbowe.
4. Dodatkowa pisemna informacja o warunkach pracy – charakter prawny i treść.
5. Pozostałe czynności proceduralne związek z nawiązaniem stosunku pracy (min. zapoznanie z regulaminem pracy, zakresem czynności, informacjami chronionymi).

II. Zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej – wymóg dwóch kwestionariuszy osobowych w świetle stanowiska PIP:
1. Dane, których podania pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika (zapoznanie z opiniami Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych w tej sprawie).
2. Ochrona danych osobowych w związku z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
3. Zasady przechowywania dokumentacji (okres przechowywania, wybór miejsca przechowywania, postępowanie z dokumentacją pracowniczą w przypadku upadłości bądź likwidacji pracodawcy).
4. Kontrole ZUS – dokumentacja pracownicza w przypadku wniosku o emeryturę.

III. Rozwiązanie umowy o pracę – praktyczne zagadnienia:
1. Czynności prawne mające na celu rozwiązanie umowy o pracę - charakterystyka.
2. Okres wypowiedzenia umowy na czas określony – zmiany od 2015 roku.
3. Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy terminowej – od 2015 roku.
4. Jak prawidłowo dokonać zwolnienia pracownika - forma, treść i procedury.
5. Problem prawidłowego uzasadniania wypowiedzenia/rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę po nowelizacji Kodeksu Pracy.
6. Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę.

IV. Nowe zasady wystawiania świadectw pracy dla pracowników (data wejścia w życie: 21.03.2011r.) – w świetle kontroli PIP w 2014r.:
1. Zmiana art. 97 Kodeksu Pracy - obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy obejmującego zakończone okresy zatrudnienia – termin 24 miesiące.
2. Świadectwa pracy w szczególnych warunkach/charakterze – zasady wystawiania w świetle praktyki ZUS!
3. Omówienie zasad prawidłowego i terminowego wydawania świadectwa pracy.

IV. Nowe zasady badań wstępnych dla pracowników – data wejścia w życie: 21.03.2011r.:
1. Zmiana art. 229 Kodeksu Pracy - badania wstępne osób przyjmowanych ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach prac.
2. Szkolenia BHP i badania lekarskie zleceniobiorców – w świetle wyjaśnień Państwowej Inspekcji Pracy!

VI. Zmiany w czasie pracy – ostatnie nowelizacje Kodeksu Pracy:
1. Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:
a) definicja pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, dodatki,
b) zasady udzielania dni wolnych za pracę w godzinach nadliczbowych,
c) limity godzin nadliczbowych, ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej,
d) godziny nadliczbowe pracowników kadry zarządzającej.
2. Praca w niedzielę i święta – rewolucyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2.10.2012r. (dni wolne od pracy, zasady pracy w niedzielę i święta, dni wolne od pracy w zamian za pracę w niedzielę i święto, zakazy zatrudniania w niedzielę i święto).
3. Organizacja urlopów pracowniczych w różnych systemach czasu pracy:
a) zasady udzielania urlopu wypoczynkowego – urlop wypoczynkowy zaległy do 30.09. roku następnego.
b) wykorzystywanie urlopu w różnych systemach i rozkładach czasu pracy udzielanie urlopu na żądanie, urlopu proporcjonalnego oraz urlopu zaległego praktyka udzielania innych urlopów pracowniczych - macierzyńskich i wychowawczych, okolicznościowych, bezpłatnych (fakultatywnych i obligatoryjnych), dodatkowych, szkoleniowych.

VII. Zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi – zasady zawierania umów cywilnoprawnych w świetle kontroli ZUS w 2014r.:
1. Umowa zlecenia – a obowiązki zleceniobiorcy i składki ZUS.
2. Zlecenie a dzieło – w świetle kontroli ZUS (składki od umów o dzieło po kontroli ZUS).
3. Zmiany oskładkowania umów zleceń – omówienie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w 2016 roku: obowiązki zleceniodawców, podstawa wymiaru składek, kontrole ZUS.

VIII. Pytania oraz indywidualne konsultacje z uczestnikami szkolenia.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Szkolenie odbędzie się 26 maja 2015 roku.
Godziny: 10:00 - 15:00.

CENA SZKOLENIA:
Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 20 maja 2015 roku – 295 zł/os + VAT*
Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 21 maja 2015 roku – 330 zł/os + VAT*

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: materiały, certyfikat, konsultacje, serwis kawowy i lunch.